MENU

Každopádne?

Názory jazykovedcov na slovo každopádne sa v priebehu uplynulých desaťročí menili, čo je však pochopiteľné, lebo jazyk je živý organizmus a jazykoveda by mala jeho zmeny zachytávať. V Slovníku slovenského jazyka, ktorého 1. zväzok s písmenami A – K vyšiel v roku 1959, sa slovo každopádne hodnotí ako nespisovné, ako správne sa uvádza slovné spojenie v každom prípade.

V Krátkom slovníku slovenského jazyka 4 z roku 2003, ktorý je kodifikačnou príručkou, sa slovo každopádne už nevylučuje zo spisovnej roviny jazyka, ale považuje sa za zastarané. V hovorovom jazyku je bežné aj akceptovateľné, v oficiálnom kontakte alebo v odbornom štýle sa neodporúča.
Pozrieť v slovníku