MENU

Čestné prehlásenie?

Tlačivo, ktorým sa v úradnom styku záväzne niečo vyjadruje, sa nazýva čestné vyhlásenie.

Slovo vyhlásenie je odvodené od slovesa vyhlásiť, ktoré má v danom prípade význam „úradne verejne niečo oznámiť“.

Sloveso vyhlásiť aj odvodené podstatné meno vyhlásenie sa často zamieňajú so slovami prehlásiť a prehlásenie, napr. premiér prehlásil, slávnostne prehlasujem, súd ju prehlásil za nezvestnú.

Sloveso prehlásiť má význam „úradne odhlásiť a prihlásiť na iné miesto“, napr. prehlásiť adresu pobytu, prehlásiť trvalé bydlisko; prehlásenie zdravotnej poisťovne.

Význam „verejne oznámiť“, „dôrazne povedať“ či „úradne označiť“ vyjadruje sloveso vyhlásiť, napr. premiér vyhlásil, slávnostne vyhlasujem, súd ju vyhlásil za nezvestnú.
Pozrieť v slovníku