MENU

Dlžiť?

Význam „byť dlžný“ v slovenčine vyjadruje sloveso dlhovať, resp. slovné spojenie mať dlh.

Popri slovese dlhovať sa v nespisovnej slovenčine v uvedenom význame používa i sloveso dlžiť. Tento tvar sa môže tlačiť do neutrálnej slovnej zásoby na pozadí predponových slovies zadlžiť, oddlžiť, pričom nemožno vylúčiť ani pôsobenie českého slovesa dlužit.

V slovenčine máme sloveso dĺžiť, ktoré súvisí so slovom dĺžka a znamená „robiť dlhším, predlžovať“.