MENU

Doporučiť?

Sloveso doporučiť sa v Pravidlách slovenského pravopisu neuvádza. Uvádza sa tu iba prídavné meno „doporučený“ v spojení doporučený list a príslovka „doporučene“. V Krátkom slovníku slovenského jazyka sa popri spisovných slovách „doporučený“ a „doporučene“ uvádzajú aj nespisovné slová doporučiť/doporučovať a pri nich spisovné ekvivalenty odporučiť/odporúčať vo význame „navrhnúť, poradiť“.

Sloveso doporučiť sa uvádzalo v Pravidlách slovenského pravopisu z r. 1940 (aj vo vydaní z r. 1949), no už vtedy sa pri ňom upozorňovalo (poznámkou „iné je odporúčať“ uvedenou pri hesle v slovníkovej časti), že nejde o synonymum slovesa odporučiť, ale o sloveso s iným významom, ktorý sa dal odvodiť z naznačeného spojenia doporučený list.
Pozrieť v slovníku