MENU

Nechápem tomu?

Sloveso chápať aj jeho záporový tvar nechápať sa viažu s akuzatívom, t. j. chápem/nechápem to.

Sloveso rozumieť aj jeho záporový tvar nerozumieť sa viažu s datívom, t. j. rozumiem/nerozumiem tomu.

Spojenie nechápem tomu vzniklo skrížením väzieb slovies chápať a rozumieť. Toto spojenie je v súčasnej jazykovej praxi pomerne časté najmä u mládeže, ale nezodpovedá spisovnej slovenčine.