MENU

Zmluva o dielo?

Spojenie s akuzatívom zmluva o dielo je z jazykového hľadiska nesprávne. Správne má byť podstatné meno dielo v lokáli jednotného čísla, teda zmluva o diele.

V tejto podobe sa termín uvádza aj v právnickom terminologickom slovníku z r. 1952 a aj v iných názvoch zmlúv v právnickej terminológii sa používa väzba s lokálom, napr. zmluva o budúcej zmluve, zmluva o dôchodku, zmluva o kontrolnej činnosti a pod., iba na pomenovanie zmluvy o zhotovení diela mnohí právnici používajú vytrvalo nesprávne spojenie zmluva o dielo.

V takejto podobe sa totiž pomenovanie zmluvy uvádza v Občianskom zákonníku aj v Obchodnom zákonníku a zhotovovatelia právnických textov ho odpisujú z jedného dokumentu do druhého.

Na druhej strane, v mnohých zmluvách sa uvádza aj jazykovo správna podoba zmluva o diele bez toho, že by to nejakým spôsobom ovplyvnilo právnu hodnotu dokumentu.