MENU

Ohľadom?

V Krátkom slovníku slovenského jazyka, ktorý má kodifikačnú platnosť a nájdete ho aj na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV www.slovnik.juls.savba.sk, sa predložky ohľadne a ohľadom hodnotia ako zastarané.

V spisovnom prejave sa odporúča používať namiesto nich spojenia ako pokiaľ ide o…, čo sa týka…, vzhľadom na…, vo veci, o veci. Namiesto spojenia písala som Vám ohľadne (niečoho) Vám odporúčame používať spojenia ako písala som vám vo veci (niečoho, napr. nášho stretnutia) alebo písala som Vám kvôli (niečomu, napr. nášmu stretnutiu).
Pozrieť v slovníku