MENU

Potencionálny?

V Pravidlách slovenského pravopisu a v Krátkom slovníku slovenského jazyka (v elektronickej podobe na stránke slovnik.juls.savba.sk) sa uvádza iba prídavné meno potenciálny.

V Slovníku cudzích slov (Bratislava: SPN 2005) sa uvádzajú obidve podoby potenciálny aj potencionálny, pričom podoba potencionálny sa kvalifikuje ako zriedkavá. Z dvojice prídavných mien odporúčame uprednostniť podobu potenciálny.
Pozrieť v slovníku