MENU

Terciálny?

Výrazy prvý/prvostupňový/prvotný, druhý/druhostupňový/druhotný, tretí/treťoradý, štvrtý a piaty majú v slovenčine v rovine cudzích slov ekvivalenty latinského pôvodu primárny, sekundárny, terciárny, kvartárny a kvintárny.

Podľa slovníkového spracovania sa termínmi kvartárny sektor alebo kvartárna sféra odborne pomenúva časť ekonomiky, do ktorej patrí školstvo, zdravotníctvo, veda, výskum a riadenie, a ktorá sa v poradí dôležitosti zaraďuje na 4. miesto.

Keďže slovníky obsahujú aj slovo kvartál (štvrťrok), správne je aj prídavné meno kvartálny. To však neplatí pre prídavné meno terciálny, ktoré je v tejto podobe, s písmenom „l“, nespisovné.
Pozrieť v slovníku