MENU

Obor?

Slovo obor má v slovenčine iba dva významy: „rozprávková bytosť mimoriadnej veľkosti a sily, ako aj niečo mimoriadne veľké (napríklad lietadlo – vzdušný obor)“ a v matematickej terminológii „skupina čísel (napríklad obor komplexných čísel, obor rovnice, obor funkcie a pod.)“.

Na pomenovanie okruhu, odvetvia, sféry, úseku či oblasti nám slúži neživotné podstatné meno mužského rodu odbor, ktoré sa píše s d, napríklad orientuje sa vo viacerých vedných odboroch, nenašiel som uplatnenie vo svojom odbore, hľadám prácu v odbore automechanik, prax v odbore vítaná.