MENU

Za chvíľu?

Predložka „za“ v spojení s akuzatívom vyjadruje časový rozsah, napr. napísať prácu za týždeň znamená, že napísanie práce trvá (trvalo alebo bude trvať) týždeň, opraviť niečo za chvíľu (za päť minút) znamená, že oprava trvá (trvala, bude trvať) chvíľu (päť minút).

Predložka „o“ v spojení s akuzatívom vyjadruje časový úsek, po ktorom nastáva dej, napr. prísť o polhodinu znamená prísť po uplynutí polhodiny, odpovedať o chvíľu znamená odpovedať po uplynutí chvíle, teda po chvíli.

Keď nejde o časový rozsah, ale o čas, ktorý má uplynúť do zavŕšenia stanoveného termínu, použijeme predložku o: o 5 minút bude 12 hodín.