MENU

Akonáhle?

…alebo hneď ako?

Podraďovacia spojka akonáhle sa v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003), s platnosťou kodifikačnej príručky, hodnotí ako subštandardný, a teda nespisovný výraz.

V najnovšom normatívnom Slovníku súčasného slovenského jazyka sa spojka akonáhle síce neoznačuje vyslovene ako subštandardný výraz, vo výklade heslového slova sa však uvádza, že vhodnejšie sú ekvivalenty len čo, sotva, hneď ako, ktoré sa odporúča uprednostňovať.
Pozrieť v slovníku