MENU

Profesný životopis?

V súvislosti s podstatným menom profesia máme v slovenčine prídavné mená profesionálny (napr. profesionálna orientácia, profesionálny prístup), profesiový a profesijný (napr. profesiový/profesijný životopis alebo profesiové/profesijné odbory).

Podoba vzťahového prídavného mena profesný (podľa českého profesní utvoreného z českého podstatného mena profese) je v slovenčine nespisovná.

Prídavné mená profesionálny, profesiový a profesijný sú synonymá (vo význame „týkajúci sa profesie“), o čom sa môžete presvedčiť v slovníkoch na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, ale prídavné meno profesionálny má aj ďalšie významové odtienky ako „odborný, opak amatérskeho“ (profesionálny športovec), „rutinovaný, dobre nacvičený“ (profesionálny úsmev), „na vysokej úrovni“ (profesionálny výkon). V týchto významoch už prídavné meno profesionálny nevyjadruje čisto vzťah (týkajúci sa profesie), ale aj určitú kvalitu.

Spisovné prídavné meno profesiový sa v jazykovej praxi používa podstatne zriedkavejšie ako prídavné meno profesijný.