MENU

Stolný?

Vzťahové adjektíva môžu mať príponu -ný aj -ový. Od podstatného mena stôl máme v slovenčine obidve podoby prídavného mena – stolný aj stolový – a obe sú správne.

V niektorých spojeniach sa odporúča uprednostniť iba jednu z podôb, a to tú, ktorá je v nich ustálená. Napríklad prídavné meno stolný je terminologicky ustálené v spojení stolný tenis a použitie prídavného mena stolový (stolový tenis) tu nemožno hodnotiť ako náležité.

V spojení stolný/stolový počítač sa však nevylučuje ani jedna podoba, no podľa dokladov z internetu je ustálenejšie prídavné meno stolný, podobne ako napríklad v spojení stolná lampa.