MENU

Vada?

Slovo vada sa v spisovnej slovenčine používa iba ako hovorový pendant výrazov zvada a hádka. V súvislosti s pomenúvaním chýb, či nedostatkov výrobkov sa slovo vada používa v slovenčine nesprávne a hodnotí sa ako nespisovný výraz. Jeho spisovné ekvivalenty sú chyba, kaz, nedostatok, porucha, poškodenie (napr. rečová chyba; kazy, resp. chyby materiálu; nedostatky zistené pri kolaudácii; porucha motora).

Podobne namiesto prídavného mena vadný odporúčame používať spisovné výrazy chybný, kazový, pokazený, poruchový, poškodený, nevyhovujúci (napr. chybný výrobok, poruchový výrobok, nevyhovujúci výrobok).