MENU

Tohoto?

Zámená tento a toto majú v genitíve jednotného čísla iba tvar tohto.

Tvar tohoto je starší a uvádzal sa v Slovníku slovenského jazyka (ktorý vychádzal v rokoch 1959 – 1968) ako variant k tvaru tohto.

Tvary genitívu si môžete overovať v lexikografických príručkách, ktoré sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke slovnik.juls.savba.sk.