MENU

Hosťka?

Potrebu vytvorenia prechýlenej ženskej podoby hostka (nie hosťka) od podstatného mena hosť si vyžiadala jazyková prax, predovšetkým pracovníkov niektorých elektronických médií. Slovo hostka, ktoré sa utvorilo pridaním prípony -ka k základu hosť (pričom nastala alternácia spoluhlásky ť na t), sa uvádza aj v základných kodifikačných príručkách.

Prvýkrát sa slovo hostka zaradilo do tretieho vydania Krátkeho slovníka slovenského jazyka v r. 1997 a do druhého vydania Pravidiel slovenského pravopisu v roku 1998.

Na záver však treba pripomenúť, že pri slove hostka sa v Krátkom slovníku slovenského jazyka uvádza štylistický kvalifikátor zriedkavé slovo a že slovom hosť možno i naďalej pomenúvať nielen muža, ale aj ženu.
Pozrieť v slovníku