MENU

Expirácia?

Slovo exspirácia pochádza z latinčiny a v slovenčine má podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka tieto dva významy: 1. „vydychovanie, výdych“; 2. „skončenie času účinnosti lieku“. V niektorých textoch sa však môžeme stretnúť i s podobou expirácia, pravdepodobne pod vplyvom anglického pravopisu slova expiration, ktoré takisto pochádza z latinského predponového výrazu exspīrātiō (s predponou ex- a výrazom spīrātiō = dýchanie).

Slovenčina prebrala tento latinský termín v pôvodnej podobe, angličtina ho používa s vynechaním písmena s. Tak ako slovo exspirácia sa v slovenčine píšu so s aj súvisiace slová – prídavné meno exspiračný a sloveso exspirovať, ktoré má význam „vykonať exspiráciu“, t. j. vydýchnuť, vyprchať, stratiť účinok (pri lieku) a novšie v prenesenom význame aj stratiť platnosť, vypršať – napríklad v spojení platnosť licencie exspirovala alebo jednoducho licencia exspirovala.
Pozrieť v slovníku