MENU

Pizzer?

Slovom pizzaiolo sa v taliančine označuje kuchár, ktorý sa zaoberá prípravou pizze. Keďže na Slovensku sa v minulosti takáto profesia osobitne nevykonávala, nemala v slovenčine ani svoje špeciálne pomenovanie a na označenie toho, kto obľúbené talianske jedlo v reštaurácii pripravoval, postačovalo slovo kuchár. Keďže pizza si veľmi rýchlo získala obľubu aj u slovenských konzumentov, pociťovala sa potreba pomenovať osobu, ktorá ju pripravuje. Slovo kuchár už nevystihovalo úzku odbornosť tejto (v Taliansku) historickej profesie. Podľa dokladov z internetu sa popri pôvodnom označení pizzaiolo (ktoré sa zaradilo do 3. vydania Veľkého slovníka cudzích slov z roku 2003 vo význame „kuchár alebo šéfkuchár v pizzerii“) či viacslovnom opisnom pomenovaní dnes v slovenčine používajú aj jednoslovné podoby pizzer, pizzér alebo pizziar. Všetky tri podoby vznikli rovnakým slovotvorným postupom – pridaním prípony (-er, -ér, -iar) k základu pizz-. Pípony -er a -ér sú časté pri slovách anglického, resp. francúzskeho pôvodu, napr. boxer, díler, developer, asfaltér, dizajnér, dablér, maskér. Príponou -iar sa tvoria často pomenovania profesií, ktorých východiskové slovo má mäkké zakončenie a je domáceho pôvodu, napr. oceľ – oceliar, kôň – koniar, smeti – smetiar, ale aj cudzieho pôvodu, pričom odvodzovací základ nemusí mať mäkké zakončenie, napr. gýč – gýčiar, míľa – míliar, farba – farbiar, […]
Čítať ďalej ›

Grázel?

Jan Jiří Grasel (Johann Georg Grasel) sa narodil v roku 1790 a už od detstva si prilepšoval rôznymi krádežami. Sám alebo so zločineckou skupinou spáchal 205 trestných činov, najmä prepadnutí a lúpežných vrážd. V novembri 1815 ho dolapili aj s jeho kumpánmi. Grasel bol nakoniec 31. januára 1818 vo Viedni verejne popravený. Odvtedy slovo grázel zľudovelo a používa sa na označenie osôb s kriminálnym pozadím. To však neznamená, že je aj spisovné. Spisovnými ekvivalentmi sú uličník, lapaj, výtržník. K týmto trom spisovným synonymám možno dodať ďalšie, ako napr. darebák, naničhodník, ničomník. Podobné Dvojstopé? 🙂 Ženy a muži Nehet? ❤️ Zdravie, 🙂 Ženy a muži
Čítať ďalej ›

Človekovi?

Životné podstatné mená mužského rodu majú v datíve (v 3. páde) jednotného čísla charakteristickú príponu -ovi, t. j. hrdinovi, chlapovi, čertovi, psovi. Iba v niektorých prípadoch konkuruje prípone -ovi prípona -u. Pri podstatnom mene človek sa vo všetkých pravopisných príručkách uvádza v datíve aj v lokáli singuláru dvojtvar k človekovi/človeku, o človekovi/človeku, čo znamená, že oba tvary zodpovedajú spisovnej slovenčine. Podobne je to pri podstatných menách čert, diabol, otec, pes, vlk, hoci v týchto prípadoch väčšinou nie sú tvary s príponou -ovi a s príponou -u štylisticky rovnocenné. Tvary čertovi, diablovi, otcovi, psovi, vlkovi sú štylisticky neutrálne a bežne sa používajú v jazykovom prejave, kým tvary s príponou -u sa zachovali väčšinou iba v ustálených spojeniach a frazeologizmoch. Na rozdiel od uvedených príkladov dvojtvary človekovi/človeku sú štylisticky neutrálne. Podobné Zbrklý? 🙂 Ženy a muži, 💬 Všeobecné Flustrovaný? 🙂 Ženy a muži
Čítať ďalej ›

Bruchomluvec?

V Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003), v Pravidlách slovenského pravopisu (2013) aj v 1. zväzku najnovšieho Slovníka súčasného slovenského jazyka (2006) sa uvádza pomenovanie človeka, ktorý vie hovoriť bez pohybov úst, v podobe bruchovravec. Slovo bruchomluvec, ktoré sa dnes hodnotí ako čechizmus, nájdete iba v starom 6-zväzkovom Slovníku slovenského jazyka, ktorý vychádzal v rokoch 1959 – 1968. Podobné Parfém? 💎 Veci, 🙂 Ženy a muži Pani magistra? 🙂 Ženy a muži
Čítať ďalej ›

Požiarnik?

Slová hasič a požiarnik sú synonymné. Potvrdzuje to výklad slova hasič v Krátkom slovníku slovenského jazyka – „príslušník protipožiarneho útvaru, požiarnik“; v Slovníku súčasného slovenského jazyka „príslušník hasičského a záchranného zboru vycvičený na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách, haváriách a dopravných nehodách; syn. požiarnik“ aj v Synonymickom slovníku slovenčiny. Slovo hasič vzniklo zo slovesa hasiť. Slovo požiarnik vzniklo z podstatného mena požiar. V prvom prípade bol motivujúcim slovom názov činnosti, v druhom názov ničivého živlu. Slovo požiarnik teda nemožno považovať za preklad českého slova požárník. Podobné Požiarnik? 🙂 Ženy a muži Doktorant? 🙂 Ženy a muži
Čítať ďalej ›

Tatér?

Muž, ktorý sa venuje tetovaniu, sa nazýva tetovač a od tohto pomenovania sa tvorí prechýlená ženská podoba tetovačka. V takejto podobe sa uvádza pomenovanie ženy, ktorá sa profesionálne venuje tetovaniu, aj v Pravidlách slovenského pravopisu z roku 2000. V súčasnej jazykovej praxi sa podstatné meno ženského rodu tetovačka používa aj ako hovorové pomenovanie tetovania, resp. aj nálepky so snímateľným obrázkom tetovania. Pomenovanie ženy tetovačka a pomenovanie tetovania alebo nálepky tetovačka sú z lexikálneho hľadiska homonymá, a teda slová, ktoré rovnako znejú, ale majú rôzny význam. Podobné Aft? ❤️ Zdravie, 🙂 Ženy a muži Barber? 🙂 Ženy a muži
Čítať ďalej ›

Vykanie

Pri vykaní je určitý slovesný tvar vždy v druhej osobe množného čísla, napr. Pane, vy ste tam boli. – Slečna, už ste jedli? Používanie určitého slovesného tvaru v jednotnom čísle pri vykaní (Pane, vy ste tam bol. – Slečna, už ste jedla?) je nesprávne. Prídavné meno, trpné príčastie, radová číslovka, zámeno a slová sám, rád, vinen, hoden sú pri vykaní v rovnakom čísle a rode ako oslovená osoba. Ak oslovujeme muža, ktorému vykáme, správne sú tieto vyjadrenia: Boli ste spokojný? – Skončili ste prvý. – Pôjdete tam sám? – Aké knihy máte rád? Keď vykáme žene, náležité sú tieto tvary: Boli ste spokojná? – Skončili ste prvá. – Pôjdete tam sama? – Aké knihy máte rada? Podobné Barber? 🙂 Ženy a muži Doktorant? 🙂 Ženy a muži
Čítať ďalej ›

Šikulka?

Je zjavné, že slovo šikulka ako označenie mužskej osoby sa u nás používa pod vplyvom češtiny. Čo mu teda zodpovedá v slovenčine? Namiesto slova šikulka máme už dávno vžité a systémovo utvorené slovo šikovník, napr. Je to majster svojho odboru, šikovník. Od slova šikovník sa ľahko tvoria ženské podoby šikovnica, šikovníčka. Zaujímavosť Najpredávanejší slovenský časopis pre deti predškolského a mladšieho školského veku sa nazýva Šikovníček a podobná alternatíva tohto magazínu má v Česku názov Šikulka. Podobné Krajka? 🙂 Ženy a muži Človekovi? 🙂 Ženy a muži
Čítať ďalej ›

Doktorant?

Doktorand je osoba, ktorá sa formou vedeckej alebo umeleckej výchovy pripravuje na získanie hodnosti PhD. alebo ArtD. Prečo je to však doktorand a nie doktorant? Dôvodom má byť skutočnosť, že ide o prevzaté slovo z latinčiny. K východiskovej podobe doctorandus sa síce nenašlo predpokladané sloveso ani v slovníkoch stredovekej latinčiny, ale pri preberaní tohto slova do spisovnej slovenčiny to zrejme nebolo rozhodujúce. Zaujímavosťou je, že iné podobné slová prevzaté z latinčiny sú v slovenčine tvorené príponou -ant – praktikant, jubilant, ašpirant, konzultant. Mimochodom, doktorand je v rovnakej podobe súčasťou aj českého jazyka. Podobné Jóga? ❤️ Zdravie, 🙂 Ženy a muži Menežér? 🙂 Ženy a muži
Čítať ďalej ›

Mrštný?

Mrštný Rask zabránil takmer istému gólu… A čo vy? Ako by ste sa ohodnotili? Aj vy ste mrštný a mrštnosť je vašou silnou stránkou? Nie, to nie ste, pretože ste svižný. Rýchle a pružne pohybujúci človek sa v slovenčine označuje prídavným menom svižný. Okrem toho však môžeme povedať, že je ten človek vrtký, rezký, obratný. V prípade nadpisu článku z úvodu by bolo vhodné použiť prídavné meno obratný a nadpis by vyzeral takto: „Obratný Rask zabránil takmer istému gólu“. Podobné Predsedkyňa? 🙂 Ženy a muži Lakýrnik? 🙂 Ženy a muži
Čítať ďalej ›