MENU

Pizzer?

Slovom pizzaiolo sa v taliančine označuje kuchár, ktorý sa zaoberá prípravou pizze. Keďže na Slovensku sa v minulosti takáto profesia osobitne nevykonávala, nemala v slovenčine ani svoje špeciálne pomenovanie a na označenie toho, kto obľúbené talianske jedlo v reštaurácii pripravoval, postačovalo slovo kuchár.

Keďže pizza si veľmi rýchlo získala obľubu aj u slovenských konzumentov, pociťovala sa potreba pomenovať osobu, ktorá ju pripravuje. Slovo kuchár už nevystihovalo úzku odbornosť tejto (v Taliansku) historickej profesie.

Podľa dokladov z internetu sa popri pôvodnom označení pizzaiolo (ktoré sa zaradilo do 3. vydania Veľkého slovníka cudzích slov z roku 2003 vo význame „kuchár alebo šéfkuchár v pizzerii“) či viacslovnom opisnom pomenovaní dnes v slovenčine používajú aj jednoslovné podoby pizzer, pizzér alebo pizziar. Všetky tri podoby vznikli rovnakým slovotvorným postupom – pridaním prípony (-er, -ér, -iar) k základu pizz-.

Pípony -er a -ér sú časté pri slovách anglického, resp. francúzskeho pôvodu, napr. boxer, díler, developer, asfaltér, dizajnér,
dablér, maskér.

Príponou -iar sa tvoria často pomenovania profesií, ktorých východiskové slovo má mäkké zakončenie a je domáceho pôvodu, napr.
oceľ – oceliar, kôň – koniar, smeti – smetiar, ale aj cudzieho pôvodu, pričom odvodzovací základ nemusí mať mäkké zakončenie, napr. gýč – gýčiar, míľa – míliar, farba – farbiar, kraul – krauliar, minca – minciar.

Všetky tri podoby pizzer, pizzér aj pizziar sú správne utvorené, nie sú však zatiaľ lexikograficky spracované a ťažko odhadnúť, ktorá z nich sa v slovenčine udomácni natoľko, že sa zaradí aj do Slovníka súčasného slovenského jazyka.

VANČOVÁ, Iveta. 2008. Pizzer, pizzér, pizziar či pizzaiolo? Publikované: Kultúra slova [online] 2008, ročník 42, číslo 2. Dostupné na: <https://www.juls.savba.sk/ediela/ks/2008/2/ks2008-2.pdf>. ISSN 0023-5202