MENU

Poriadať?

Pri uskutočnení, zorganizovaní nejakého podujatia sa zvykne používať chybné sloveso poriadať.

Spisovné alternatívy sú usporiadať (dokonavé) a usporadúvať (nedokonavé). Nespisovné poriadateľ/poriadateľka nahradíme spisovným usporiadateľ/usporiadateľka.
Pozrieť v slovníku