MENU

Snímok?

Slová snímka, resp. snímok sú utvorené od nedokonavého slovesa snímať so základným významom „robiť fotografické, filmové alebo televízne zábery“.

Podstatné meno ženského rodu snímka je utvorené slovotvornou príponou -ka, ktorou sa tvoria aj iné názvy vecí od slovies, napr. kolísať – kolíska, píliť – pílka, objímať – objímka, spájať – spájka, škrabať – škrabka, štiepať – štiepka.

Podstatné meno mužského rodu snímok je utvorené slovotvornou príponou -ok, ktorou sa takisto tvoria názvy vecí od slovies, napr. odtlačiť – odtlačok, vyrobiť – výrobok, vytlačiť – výtlačok.

V spisovnej slovenčine sa z uvedených dvoch podôb názvu obrazu vzniknutého pôsobením svetla na film a pod. ustálila podoba ženského rodu snímka.

Vyjadrenia, v ktorých sa používa podstatné meno mužského rodu snímok, sú v spisovnej slovenčine nenáležité, preto ani vyjadrenia typu pomocou leteckého snímku, prístup k najlepšiemu leteckému snímku, na leteckom snímku sa nepokladajú za správne.

Kompletné vyjadrenie Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV nájdete na stránke magazínu Quark.
Pozrieť v slovníku