MENU

Ohňuvzdorný?

Ako sa uvádza v Synonymickom slovníku slovenčiny, prídavné mená ohňuvzdorný, ohňovzdorný, ale aj žiaruvzdorný sú neodborné. Vec, ktorá nemá schopnosť horieť je nehorľavá. Preto správne hovoríme o nehorľavom materiáli a opakom je horľavý materiál. Podobné Päť práčiek? 💻 Technika, 🙂 Ženy a muži Válenda? 🏠 Bývanie, 💎 Veci
Čítať ďalej ›

Smartphone?

Anglický výraz smartphone, ktorý sa prevzal do slovenčiny, prešiel v našom jazyku procesom adaptácie a v najnovšom vydaní Veľkého slovníka cudzích slov z r. 2008 sa už uvádza aj v podobe smartfón. Adaptácia cudzích slov (prispôsobovanie slovenskému pravopisu) je v slovenčine bežným a prirodzeným javom. Preto sa odporúča v slovenských písomných prejavoch uprednostňovať adaptovanú podobu smartfón. Samozrejme, smartfón môžeme nazvať aj inteligentným telefónom. Podobné Myčka? 🏠 Bývanie, 💻 Technika, 💎 Veci Fotovoltaika? 💻 Technika
Čítať ďalej ›

Fotovoltaika?

Nesprávna podoba podstatného mena fotovoltaika je ovplyvnená anglickým prídavným menom photovoltaic, ktoré sa dávnejšie prekladalo do slovenčiny ako fotoelektrina. Až neskôr sa zaviedol slovenský ekvivalent fotovoltika. Práve táto podoba zodpovedá zásadám tvorenia slov v slovenčine. To isté platí aj pre odvodené prídavné meno fotovoltický. Od odvodzovacieho základu – názvu fyz. jednotky volt – sa tvorí príponou -ický vzťahové prídavné meno voltický a podobne sa tvorí aj prídavné meno fotovoltický, čiže fotovolt + ický → fotovoltický.   Podobné Klávesa? 💻 Technika, 💎 Veci Smartphone? 💻 Technika
Čítať ďalej ›

Tryska?

Slovo tryska je české a v slovenčine sa hodnotí ako slangové, čiže nespisovné slovo. Jeho spisovným ekvivalentom je slovo dýza. Prídavné meno tryskový má však v slovenčine viacero ekvivalentov: dýzový, hubicový, prúdový a reaktívny. V spojení so slovom motor sa používajú prídavné mená prúdový a reaktívny. Slovné spojenia prúdový motor a reaktívny motor sa uvádzajú aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka (pri heslách prúd a reaktívny). Podobné Snímok? 💻 Technika, 💎 Veci Užívateľ PC? 💻 Technika
Čítať ďalej ›

Sluchátko?

Časť telefónneho alebo rádiového prístroja slúžiaca na počúvanie sa správne nazýva slúchadlo (dve slúchadlá). Slovo sluchátko je čechizmus. Slová s koncovkou -tko (ako chodítko, tlačítko, lehátko…) sú vo väčšine prípadov čechizmy a majú svoj spisovný slovenský ekvivalent. Výnimkou je spisovný názov pravítko, ktorý nemohol byť nahradený slovom pravidlo, keďže tento výraz má už iný význam. Ďalšou výnimkou sú zdrobneniny ako dievča/dievčatko, bábä/bábätko, šteňa/šteniatko a iné. Podobné Riasenka? 💎 Veci, 🙂 Ženy a muži Razítko? 💎 Veci
Čítať ďalej ›

Myčka?

Slovo myčka je spisovné iba v češtine a jeho slovenský preklad znie umývačka. Umývačkou označujeme umývací stroj (umývačka riadu) alebo osobu zamestnávajúcu sa umývaním niečoho (umývačka výkladov). Podobné Razítko? 💎 Veci Myčka? 🏠 Bývanie, 💻 Technika, 💎 Veci
Čítať ďalej ›

Päť práčiek?

Slovo práčka (žena, ktorá perie alebo prací stroj) má pravidelný tvar genitívu plurálu práčok, nie práčiek ani pračiek. Preto sa správne hovorí o predaji či oprave práčok ap. Slovo pračka, s krátkym „a“, je expresívnym pomenovaním bitky. Mimochodom, nezabudnite, že v práčke sa perie bielizeň, nie prádlo. 😉 Podobné Vykanie 🙂 Ženy a muži Jóga? ❤️ Zdravie, 🙂 Ženy a muži
Čítať ďalej ›

Webstránka?

Správnym výrazom je slovné spojenie webová stránka, keďže slovo webstránka sa v súčasnosti hodnotí ako slangový výraz. V súvislosti s obsahom, ktorý sa nachádza na internetových stránkach, sa odporúča použiť slovné spojenia obsah na webových (internetových) stránkach, obsah spracovaný na webových (internetových) stránkach, prípadne obsah v elektronickej podobe alebo obsah spracovaný do elektronickej podoby. Možno ste už počuli aj spojenie webovská stránka, ktoré sa zvykne taktiež objavovať. Určite však nejde o spisovnú alternatívu. Pozrite si aj ďalšie (ne)spisovné slová na tejto webovej stránke. Podobné Snímok? 💻 Technika, 💎 Veci Päť práčiek? 💻 Technika, 🙂 Ženy a muži
Čítať ďalej ›

Odposluch?

Slovo odposluch sa v slovenčine hodnotí ako subštandardný (nespisovný) výraz. Ide o čechizmus utvorený z českého výrazu odposlech. Jeho spisovné ekvivalenty v slovenčine sú (podľa kontextu) výrazy ako odpočúvanie, počúvanie, načúvanie. Podobné Čidlo? 💻 Technika, 💎 Veci Myčka? 🏠 Bývanie, 💻 Technika, 💎 Veci
Čítať ďalej ›

Snímok?

Slová snímka, resp. snímok sú utvorené od nedokonavého slovesa snímať so základným významom „robiť fotografické, filmové alebo televízne zábery“. Podstatné meno ženského rodu snímka je utvorené slovotvornou príponou -ka, ktorou sa tvoria aj iné názvy vecí od slovies, napr. kolísať – kolíska, píliť – pílka, objímať – objímka, spájať – spájka, škrabať – škrabka, štiepať – štiepka. Podstatné meno mužského rodu snímok je utvorené slovotvornou príponou -ok, ktorou sa takisto tvoria názvy vecí od slovies, napr. odtlačiť – odtlačok, vyrobiť – výrobok, vytlačiť – výtlačok. V spisovnej slovenčine sa z uvedených dvoch podôb názvu obrazu vzniknutého pôsobením svetla na film a pod. ustálila podoba ženského rodu snímka. Vyjadrenia, v ktorých sa používa podstatné meno mužského rodu snímok, sú v spisovnej slovenčine nenáležité, preto ani vyjadrenia typu pomocou leteckého snímku, prístup k najlepšiemu leteckému snímku, na leteckom snímku sa nepokladajú za správne. Kompletné vyjadrenie Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV nájdete na stránke magazínu Quark. Podobné Púzdro? 💎 Veci Bedňa? 🏠 Bývanie, 💎 Veci
Čítať ďalej ›