MENU

Ušlý zisk?

1785
2

Určite ste už počuli o slovnom spojení ušlý zisk, čo znamená stratu konkrétnej, reálnej a preukázateľnej príležitosti zhodnotenia majetku.

Prídavné meno ušlý však nepatrí medzi spisovné jazykové prostriedky v našom jazyku. Opäť ide o slovo prebraté z češtiny a v slovenčine by sa malo nahradiť spisovným ekvivalentom. Akým? Existuje viacero možností.

V prípade, že vychádzame z nesprávneho prídavného mena „ušlý“, môžeme použiť tvar od slovesa ujsť, a teda ujdený zisk.

V odbore práva sa zvykne používať termín zmarený zisk a taktiež môžeme použiť aj spojenie uniknutý zisk.

Hneď v úvode som vo vysvetlení pojmu spomenul, že ide o stratu príležitosti, čo nám ponúka ďalšie slovné spojenie, a to stratený zisk.