MENU

Varianta?

Slovo latinského pôvodu variant je v slovenčine mužského rodu (na rozdiel od češtiny, kde sa ten istý význam vyjadruje podstatným menom ženského rodu varianta). Neživotné podstatné meno mužského rodu variant sa skloňuje podľa vzoru dub. V inštrumentáli množného čísla má pádovú podobu (s) variantmi.
Pozrieť v slovníku