MENU

Cop?

Slovo cop pochádza z nemčiny (Zopf), kde má význam „vrkoč“. V rovnakom význame sa uvádza aj v Slovníku súčasného slovenského jazyka A – G ako regionalizmus, teda slovo, ktoré pôvodne ako dialektizmus nadobudlo širšiu územnú platnosť a využíva sa najmä v hovorenej komunikácii, resp. aj v literatúre.

Keďže slovom vrkoč sa pomenúva „pletenec z vlasov“, na pomenovanie zopnutých vlasov je vhodnejšie slovo chvost (príp. slovné spojenie konský chvost, pozri 3. význam slova chvost v Slovníku súčasného slovenského jazyka H – L).

Slovné spojenie mať vlasy v cope možno nahradiť vyjadrením mať vlasy zopnuté do chvosta, mať chvost, anglické spojenie pony-tailed young man možno preložiť ako mladík s chvostom.
Pozrieť v slovníku