MENU

Môžme?

Slovo môžme v slovenčine neexistuje. Slovesá písať, česať a vládať majú v množnom čísle prítomného času správne tvary píšeme, češeme, vládzeme. Rozkazovací spôsob sa pri týchto slovesách tvorí odstránením hlásky e: píšme, češme, vládzme.

Sloveso môcť sa časuje podobne, a preto sa správne píše môžeme, môžete. Slová môžme a môžte sú v rozkazovacom spôsobe, a ten pre sloveso môcť neexistuje.