MENU

Potítko?

1207
0

Slová utvorené príponou -tko, ako napr. potítko, ktorými sa pomenúvajú predmety slúžiace ako nástroje, prostriedky, pomôcky a pod., nepatria medzi spisovné jazykové prostriedky a do prejavov niektorých používateľov slovenčiny sa dostali a dostávajú z češtiny.

Názvy vecí, nástrojov, prostriedkov a pomôcok sa v slovenčine tvoria aj príponami -ík/-ik, resp. -ník/-nik. A tak možno
z odvodzovacieho základu pot, príponou -ník utvoriť jednoslovné pomenovanie potník.

Na pomenovanie širšej pásky z elastického a nasiakavého materiálu, obyčajne z froté, na stieranie potu z čela alebo na zachytávanie potu stekajúceho z čela možno používať slovné spojenia potná manžeta, potná čelenka, froté manžeta, froté čelenka, resp. frotírová manžeta, frotírová čelenka, ale predovšetkým jednoslovné pomenovanie potník.

Viac o tejto téme, ale aj iných zaujímavostiach z nášho jazyka sa dočítate v elektronickom vydaní časopisu Kultúra slova – ročník 44 – 2010 č. 4.