MENU

Krabica?

1035
0

Slovo krabica sa desaťročia hodnotilo ako subštandardné slovo a takto sa uvádza aj v aktuálnej kodifikačnej príručke, akou je Krátky slovník slovenského jazyka z r. 2003. Spisovné bolo iba slovo škatuľa.

Nespisovnosť slova krabica sa však medzičasom prehodnotila (porov. článok Osudy slov škatuľa a krabica od Pavla Žiga v 4. čísle časopisu Kultúra slova v r. 2011, ktorý je v elektronickej podobe prístupný na https://www.juls.savba.sk/ediela/ks/2011/4/ks2011-4.pdf) a v Slovníku súčasného slovenského jazyka H – L (2011) sa už slovo krabica uvádza ako spisovné neutrálne slovo.
Pozrieť v slovníku