MENU

Menovací dekrét?

Význam „ustanoviť do funkcie“ sa v slovenčine vyjadruje slovesom vymenovať, nedokonavý tvar je vymenúvať, napr. minister vymenúva predsedu a členov komisie.

Dekrét, ktorým sa vymenúvajú osoby do funkcií, sa správne nazýva vymenúvací dekrét.

Jednotlivé významy slovies menovať, vymenovať a vymenúvať a prídavného mena vymenúvací si môžete pozrieť v Krátkom slovníku slovenského jazyka.

Spojenie menovací dekrét, ktoré sa uvádza v staršom Slovníku slovenského jazyka (tento 6-zväzkový slovník vychádzal postupne v šesťdesiatych rokoch), nezodpovedá súčasnej kodifikácii.