MENU

Započať?

Sloveso započať je zastarané a jeho používanie je preto nevhodné. Podobným príkladom je aj sloveso zahájiť, ktoré sa nesprávne používa v zmysle začatia nejakej činnosti, napr. stavba nebola zahájená, ale stavba začala.

Preto sa namiesto oboch slovies odporúča používať správne sloveso – začať.