MENU

Množstevná zľava?

0
2348
0
Prídavné meno utvorené zo slova množstvo má v slovenčine podobu množstvový, ktorá sa uvádza v Pravidlách slovenského pravopisu aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka (v elektronickej podobe na webovej stránke slovniky.korpus.sk), napr. množstvová zľava, množstvová cena. Podoba množstevný je utvorená príponou -ný a vložením samohlásky e do odvodzovacieho základu. Takéto tvorenie prídavných mien od podstatných mien zakončených na -vo alebo -va sa hodnotí ako staršie a zachovalo sa napr. v prídavnom mene družstevný (z podstatného mena družstvo) alebo žatevný (z podstatného mena žatva). Pri niektorých prídavných menách sú dvojtvary, napr. pastvový/pastevný, vrstvový/vrstevný, kotvový/kotevný. Podobné Kanistra? 💎 Veci, 🛒 Obchod K úhrade? 🛒 Obchod
Čítať ďalej ›

Päť euro?

0
2253
1
Názov základnej peňažnej jednotky a platidla v niektorých štátoch Európskej únie euro je všeobecné podstatné meno stredného rodu, píše sa s malým začiatočným písmenom (podobne ako názvy iných menových jednotiek koruna, dolár, libra) a skloňuje sa podľa vzoru mesto (euro – bez eura – k euru – euro – o eure – s eurom; eurá – bez eur – k eurám – eurá – o eurách – s eurami). Podobné Pozlátko? 🛒 Obchod Tovar k odberu? 🛒 Obchod
Čítať ďalej ›

Smena?

0
8114
0
Vo význame „vymedzený pracovný čas pracovníka (obyč. vo výrobe)” sa slovo zmena píše v uvedenej podobe (s písmenom z na začiatku). Keďže pravopis tohto slova sa z podoby smena na podobu zmena kodifikoval v Pravidlách slovenského pravopisu v r. 1991. Podobné Skladom? 🛒 Obchod Semiačko? 🛒 Obchod
Čítať ďalej ›

Pokladňa?

V Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) sa pri podstatnom mene pokladňa uvádza ako vhodnejší výraz pokladnica. V Synonymickom slovníku slovenčiny (2004) sa slovo pokladňa hodnotí ako hovorový (t. j. spisovný, ale štylisticky príznakový) výraz. Slovo pokladňa teda nie je nespisovné, ale vhodné skôr do neoficiálnej hovorovej komunikácie. V oficiálnom jazykovom prejave je vhodnejšie používať štylisticky neutrálny výraz pokladnica. Podobné Sluchátko? 💻 Technika, 💎 Veci Krabica? 💎 Veci
Čítať ďalej ›

s.r.o.

0
2027
2
Ak je skratka právnej formy organizácie spoločnosť s ručením obmedzeným s. r. o. uvedená za názvom organizácie, oddeľuje sa čiarkou a medzerou, napr. ALFA, s. r. o. Vo vetnej súvislosti sa dáva čiarka aj za skratkou právnej formy organizácie, napr. ALFA, s. r. o., je názov našej organizácie. Pre úplnosť dodávame, že za každou zložkou skratky, ktorá sa končí bodkou, dáva sa medzera, napr. t. j., a. s., s. r. o. a pod. Podobné Výdaje? 🛒 Obchod Kanistra? 💎 Veci, 🛒 Obchod
Čítať ďalej ›

Skladom?

0
1549
0
Spojenie tovar je skladom, ktoré sa často objavuje v ponukových listoch predajcov, nie je spisovné. V spisovnej slovenčine sa v danom význame ustálene používa spojenie tovar je na sklade, v ktorom sa k miestnemu významu pripája aj účelový význam (spojením na sklade sa okrem miesta, kde sa tovar nachádza, vyjadruje predovšetkým skutočnosť, že tovar je poruke, pripravený na odber). Správne je aj spojenie s predložkou „v“ s čisto miestnym významom tovar je v sklade, t. j. nachádza sa v sklade. Podobné Na pobočke? 🛒 Obchod Pyžama? 🛒 Obchod
Čítať ďalej ›