MENU

Réva?

0
1342
1
Vinič je ovíjavá rastlina rodiaca hrozno. Takto ju definuje Krátky slovník slovenského jazyka. V komunikácii sa však objavuje aj slovné spojenie vínna réva. Slovo réva je však zastarané, a s týmto kvalifikátorom sa nachádza aj v Slovníku slovenského jazyka z r. 1959 – 1968. Podobné Obnos? 🛒 Obchod Dlhá rada? 🛒 Obchod
Čítať ďalej ›

Dlhá rada?

0
1627
0
Skupina zoradených vecí, ale aj vecí, ktoré spolu súvisia a tvoria určitý celok, sa v slovenčine nazýva podstatným menom mužského rodu rad – napr. dlhý rad ľudí pred nákupným centrom. Podstatné meno ženského rodu rada má v slovenčine iba významy: návod na konanie, poučenie, odporúčanie (napr. dobrá rada nad zlato, požiadať niekoho o radu), rozhovor, pri ktorom sa osoby radia a hľadajú riešenie (napr. zájsť k rodičom na radu), skupina osôb ako poradný alebo riadiaci orgán (napr. vedecká rada fakulty). Podobné Réva? 🛒 Obchod Pozlátko? 🛒 Obchod
Čítať ďalej ›

Pozlátko?

0
1211
1
Tenká fólia zlata alebo iného kovu pripomínajúceho zlato či farba, papier na pozlacovanie sa v slovenčine volá pozlátka (nie pozlátko). Slovo pozlátka používame aj prenesene vtedy, keď chceme vyjadriť, že niečo navonok pôsobí pekne alebo draho, no v skutočnosti nemá pravú hodnotu. Podstatné meno ženského rodu pozlátka má v množnom čísle tvar pozlátky a v genitíve množného čísla pozlátok. Príklady Doplnky a kovania boli žlté a on si bol istý, že to nebola pozlátka. Všetky tie rúcha, drapérie, pozlátky a ceremónie nás navzájom odcudzujú. Jabĺčka a oriešky sa balili do pozlátok. Podobné Zmizík? 💎 Veci, 🛒 Obchod Pozlátko? 🛒 Obchod
Čítať ďalej ›

Výdaje?

0
1289
0
Bez výdavkov to jednoducho nejde. Poznáme to všetci, ale viete aj to, že výdavky nie sú výdaje? Peniaze, ktoré vynaložíme na zaplatenie niečoho, resp. trovy sa správne nazývajú výdavky. Čo však so slovom výdaj? Nejde o nespisovné slovo, len o nesprávne použitie. Výdaj znamená vydávanie niečoho (výdaj stravy, výdaj materiálu) a miesto na to určené sa nazýva výdajňa. Dávajte si teda pozor na výdavky, ale aj na to ako ich nazývate. Podobné Na pobočke? 🛒 Obchod Pozlátko? 🛒 Obchod
Čítať ďalej ›

Tovar k odberu?

0
1462
0
V spojeniach „tovar je pripravený na odber“ aj „prihlásiť sa na odber newslettra“ sa účel vyjadruje predložkou „na“. Rovnaký prípad je aj nesprávne spojenie „spolu k úhrade“, v ktorom má byť namiesto predložky „k“ použitá predložka „na“ – na úhradu. Podobné Na pobočke? 🛒 Obchod Vinotéka? 🍔 Gastronómia, 🛒 Obchod
Čítať ďalej ›

Ušlý zisk?

0
1471
2
Určite ste už počuli o slovnom spojení ušlý zisk, čo znamená stratu konkrétnej, reálnej a preukázateľnej príležitosti zhodnotenia majetku. Prídavné meno ušlý však nepatrí medzi spisovné jazykové prostriedky v našom jazyku. Opäť ide o slovo prebraté z češtiny a v slovenčine by sa malo nahradiť spisovným ekvivalentom. Akým? Existuje viacero možností. V prípade, že vychádzame z nesprávneho prídavného mena „ušlý“, môžeme použiť tvar od slovesa ujsť, a teda ujdený zisk. V odbore práva sa zvykne používať termín zmarený zisk a taktiež môžeme použiť aj spojenie uniknutý zisk. Hneď v úvode som vo vysvetlení pojmu spomenul, že ide o stratu príležitosti, čo nám ponúka ďalšie slovné spojenie, a to stratený zisk. Podobné Dlhá rada? 🛒 Obchod s.r.o. 🛒 Obchod
Čítať ďalej ›

Upomienkový predmet?

0
1143
1
Prídavné meno „upomienkový“ je odvodené od slova „upomienka“, ktorým sa označuje obyčajne písomné upozornenie (upomenutie, napomenutie) na nedodržanie niečoho. Napr. keď nevrátime načas knihu požičanú z knižnice, keď nezaplatíme úhradu za telefón alebo iné služby a pod. Rozličné veci slúžiace ako spomienka, čiže na pamiatku, sú spomienkové predmety, pamiatkové predmety, darčeky na pamiatku či jednoducho suveníry. Podobné Dlhá rada? 🛒 Obchod Pyžama? 🛒 Obchod
Čítať ďalej ›

Obnos?

0
1744
2
Slovo obnos patrí medzi zastarané slová. Krátky slovník slovenského jazyka uvádza ako správny ekvivalent slovo suma. Budeme si teda pamätať, že v peňaženke nosíme sumu peňazí a vždy disponujeme len určitou sumou peňazí. Pozor! Suma nahrádza aj často používanú peňažnú čiastku. Podobné Plátená taška? 💎 Veci, 🛒 Obchod Dlhá rada? 🛒 Obchod
Čítať ďalej ›

Percentá

Značka percenta % sa od príslušnej číselnej hodnoty oddeľuje medzerou, napr. 100 % (sto percent), a rovnako sa zapisuje, ak zastupuje prídavné meno, napr. 10 % roztok (desaťpercentný roztok), 20 % prírastok (dvadsaťpercentný prírastok), 100 % káva (stopercentná káva). Zápis prídavného mena bez medzery je správny v češtine (napr. 12procentní roztok, 12% roztok). Medzera platí aj pre merné jednotky, napr. 100 g, namiesto 100g. Podobné Kraťasy? 🙂 Ženy a muži, 🛒 Obchod Pyžama? 🛒 Obchod
Čítať ďalej ›

Množstevná zľava?

0
1764
0
Prídavné meno utvorené zo slova množstvo má v slovenčine podobu množstvový, ktorá sa uvádza v Pravidlách slovenského pravopisu aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka (v elektronickej podobe na webovej stránke slovniky.korpus.sk), napr. množstvová zľava, množstvová cena. Podoba množstevný je utvorená príponou -ný a vložením samohlásky e do odvodzovacieho základu. Takéto tvorenie prídavných mien od podstatných mien zakončených na -vo alebo -va sa hodnotí ako staršie a zachovalo sa napr. v prídavnom mene družstevný (z podstatného mena družstvo) alebo žatevný (z podstatného mena žatva). Pri niektorých prídavných menách sú dvojtvary, napr. pastvový/pastevný, vrstvový/vrstevný, kotvový/kotevný. Podobné Smena? 🛒 Obchod Upomienkový predmet? 🛒 Obchod
Čítať ďalej ›