MENU

Merítko?

Správne hovoríme o meradle, mierke, miere. V niektorých prípadoch sa nesprávne slovo merítko nahrádza kritériom – podľa tohto kritéria patrí k najlepším. Slová s koncovkou -tko (ako chodítko, tlačítko, lehátko…) sú vo väčšine prípadov čechizmy a majú svoj spisovný slovenský ekvivalent. Výnimkou je spisovný názov pravítko, ktorý nemohol byť nahradený slovom pravidlo, keďže tento výraz má už iný význam. Ďalšou výnimkou sú zdrobneniny ako dievča/dievčatko, bábä/bábätko, šteňa/šteniatko a iné. Podobné Sranda? 💬 Všeobecné Predať skúsenosti? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Štandart?

Pozor na správnu koncovku. Slovenčina nepozná slovo štandart, iba štandard. Od podstatného mena mužského rodu štandard „ustálená miera, stupeň“ je tvar inštrumentálu množného čísla štandardmi. Potom je tu ešte podstatné meno štandarda, ktoré označuje typ zástavy, prípadne transparent upevnený medzi dvomi tyčami. Od podstatného mena ženského rodu štandarda „zástava“ je tvar inštrumentálu množného čísla štandardami. Podobné Rozostup? 💬 Všeobecné Absorbcia? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Preslov?

„…skončil svoj preslov po takmer troch hodinách“. Aj takýto nadpis článku sa objavil v jednom denníku. Vyzerá celkom v poriadku, až na jedno slovo – preslov. Máme aj inú možnosť? Samozrejme, jednoducho si vyberieme jednu z troch spisovných možností – prejav, reč, príhovor. Podobné Zmačknúť? 💬 Všeobecné Duet? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Vidíme sa zajtra?

Výraz vidíme sa zajtra je gramaticky aj logicky nesprávny. Ide o tvar prítomného času, ktorým sa vyjadruje súčasný, prebiehajúci dej. Budúci dej sa v slovenčine vyjadruje spojením tvaru budúceho času slovesa „byť“ s neurčitkom príslušného slovesa – budeme sa vidieť, alebo prítomníkovými tvarmi dokonavých slovies, ktoré vyjadrujú dokončený, uzavretý, ohraničený dej, a preto nemôžu vyjadrovať aktuálnu prítomnosť: uvidíme sa zajtra. Spojenie vidíme sa zajtra je štylisticky príznakové, hovorové až slangové, a nehodí sa do oficiálnych jazykových prejavov. Moderátori a redaktori by sa mu mali vyhýbať a používať v slovenčine ustálené formulácie ako dovidenia zajtra, tešíme sa na zajtrajšie stretnutie, uvidíme sa zajtra, ktoré sú pre slovenčinu prirodzené. Podobné Poklopec? 🙂 Ženy a muži Dneska? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Bizardný?

Keď je niečo čudné, podivné alebo zvláštne, je to aj bizarné. Často sa však stretávame s nesprávnou verziou – bizardné. Najväčšia bizarnosť je hlavne to, že sa táto nespisovná verzia objavuje aj na spravodajských portáloch. Presne tam, kde by sme to určite nečakali. Zapamätajte si, prosím, že písmeno „d“ do tohto slova nepatrí, aby vaše texty nevyzerali bizarne. Podobné Čestné prehlásenie? 📝 Korešpondencia, 💬 Všeobecné Odozva? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Nechápem tomu?

Sloveso chápať aj jeho záporový tvar nechápať sa viažu s akuzatívom, t. j. chápem/nechápem to. Sloveso rozumieť aj jeho záporový tvar nerozumieť sa viažu s datívom, t. j. rozumiem/nerozumiem tomu. Spojenie nechápem tomu vzniklo skrížením väzieb slovies chápať a rozumieť. Toto spojenie je v súčasnej jazykovej praxi pomerne časté najmä u mládeže, ale nezodpovedá spisovnej slovenčine. Podobné Na vláde? 💬 Všeobecné Odviesť robotu? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Kôli?

Príslovka kvôli vznikla kombináciou predložky „k“ a podstatného mena „vôľa“ v datíve – k (jeho) vôli. Používa sa v prípade, keď vyjadruje prospech, účel, dôvod konania s nejakým cieľom. Príklad: Presťahoval sa na dedinu kvôli zdravšiemu ovzdušiu. Kvôli tebe to rád urobím. Iný príklad je použitie v príčinnom význame. V takom prípade nepovieme, že kvôli dažďu zostal doma, ale pre dážď zostal doma. Nepovieme, že kvôli chorobe neprišiel, ale pre chorobu neprišiel. Podobné Blomba? ❤️ Zdravie, 💬 Všeobecné Predať skúsenosti? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Tohoto?

Zámená tento a toto majú v genitíve jednotného čísla iba tvar tohto. Tvar tohoto je starší a uvádzal sa v Slovníku slovenského jazyka (ktorý vychádzal v rokoch 1959 – 1968) ako variant k tvaru tohto. Tvary genitívu si môžete overovať v lexikografických príručkách, ktoré sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke slovnik.juls.savba.sk. Podobné Jednička? 💬 Všeobecné Jednorázový? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Absorbcia?

Pohlcovanie niečoho, resp. absorbovanie sa správne píše ako absorpcia. Prečo v týchto dvoch slovách dochádza k výmene písmen „b“ a „p“? Pravopisný rozdiel podstatného mena absorpcia a slovesa absorbovať súvisí s tým, že nie sú utvorené z rovnakého odvodzovacieho základu. Podstatné meno absorpcia je adaptáciou latinského substantíva absorptio a sloveso absorbovať je utvorené zo slovesa absorbere. Podobne je to napríklad aj pri dvojiciach slov transkripcia – transkribovať, reakcia – reagovať, funkcia – fungovať. Podobné Jednanie? 💬 Všeobecné Rozostup? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Za prvé?

Pri výpočte bodov vyjadrených radovými číslovkami (po prvé, po druhé, po tretie) alebo hláskami (po a, po b, po c) je správne použitie predložky „po“ a nie predložky „za“. Podobné Blahodárny? 💬 Všeobecné Východzí? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›