MENU

Obor?

Slovo obor má v slovenčine iba dva významy: „rozprávková bytosť mimoriadnej veľkosti a sily, ako aj niečo mimoriadne veľké (napríklad lietadlo – vzdušný obor)“ a v matematickej terminológii „skupina čísel (napríklad obor komplexných čísel, obor rovnice, obor funkcie a pod.)“. Na pomenovanie okruhu, odvetvia, sféry, úseku či oblasti nám slúži neživotné podstatné meno mužského rodu odbor, ktoré sa píše s d, napríklad orientuje sa vo viacerých vedných odboroch, nenašiel som uplatnenie vo svojom odbore, hľadám prácu v odbore automechanik, prax v odbore vítaná. Podobné Za chvíľu? 💬 Všeobecné Rozostup? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Merítko?

Správne hovoríme o meradle, mierke, miere. V niektorých prípadoch sa nesprávne slovo merítko nahrádza kritériom – podľa tohto kritéria patrí k najlepším. Slová s koncovkou -tko (ako chodítko, tlačítko, lehátko…) sú vo väčšine prípadov čechizmy a majú svoj spisovný slovenský ekvivalent. Výnimkou je spisovný názov pravítko, ktorý nemohol byť nahradený slovom pravidlo, keďže tento výraz má už iný význam. Ďalšou výnimkou sú zdrobneniny ako dievča/dievčatko, bábä/bábätko, šteňa/šteniatko a iné. Podobné Štandart? 💬 Všeobecné Rozostup? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Štandart?

Pozor na správnu koncovku. Slovenčina nepozná slovo štandart, iba štandard. Od podstatného mena mužského rodu štandard „ustálená miera, stupeň“ je tvar inštrumentálu množného čísla štandardmi. Potom je tu ešte podstatné meno štandarda, ktoré označuje typ zástavy, prípadne transparent upevnený medzi dvomi tyčami. Od podstatného mena ženského rodu štandarda „zástava“ je tvar inštrumentálu množného čísla štandardami. Podobné Potencionálny? 💬 Všeobecné Lós? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Preslov?

„…skončil svoj preslov po takmer troch hodinách“. Aj takýto nadpis článku sa objavil v jednom denníku. Vyzerá celkom v poriadku, až na jedno slovo – preslov. Máme aj inú možnosť? Samozrejme, jednoducho si vyberieme jednu z troch spisovných možností – prejav, reč, príhovor. Podobné Kľud? 💬 Všeobecné Nechápem tomu? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Vidíme sa zajtra?

Výraz vidíme sa zajtra je gramaticky aj logicky nesprávny. Ide o tvar prítomného času, ktorým sa vyjadruje súčasný, prebiehajúci dej. Budúci dej sa v slovenčine vyjadruje spojením tvaru budúceho času slovesa „byť“ s neurčitkom príslušného slovesa – budeme sa vidieť, alebo prítomníkovými tvarmi dokonavých slovies, ktoré vyjadrujú dokončený, uzavretý, ohraničený dej, a preto nemôžu vyjadrovať aktuálnu prítomnosť: uvidíme sa zajtra. Spojenie vidíme sa zajtra je štylisticky príznakové, hovorové až slangové, a nehodí sa do oficiálnych jazykových prejavov. Moderátori a redaktori by sa mu mali vyhýbať a používať v slovenčine ustálené formulácie ako dovidenia zajtra, tešíme sa na zajtrajšie stretnutie, uvidíme sa zajtra, ktoré sú pre slovenčinu prirodzené. Podobné Žiaden? 💬 Všeobecné Regulérny? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Bizardný?

Keď je niečo čudné, podivné alebo zvláštne, je to aj bizarné. Často sa však stretávame s nesprávnou verziou – bizardné. Najväčšia bizarnosť je hlavne to, že sa táto nespisovná verzia objavuje aj na spravodajských portáloch. Presne tam, kde by sme to určite nečakali. Zapamätajte si, prosím, že písmeno „d“ do tohto slova nepatrí, aby vaše texty nevyzerali bizarne. Podobné Otlačok? 💬 Všeobecné Príjmeme? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Nechápem tomu?

Sloveso chápať aj jeho záporový tvar nechápať sa viažu s akuzatívom, t. j. chápem/nechápem to. Sloveso rozumieť aj jeho záporový tvar nerozumieť sa viažu s datívom, t. j. rozumiem/nerozumiem tomu. Spojenie nechápem tomu vzniklo skrížením väzieb slovies chápať a rozumieť. Toto spojenie je v súčasnej jazykovej praxi pomerne časté najmä u mládeže, ale nezodpovedá spisovnej slovenčine. Podobné Vyprostiť? 💬 Všeobecné Stolný? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Kôli?

Príslovka kvôli vznikla kombináciou predložky „k“ a podstatného mena „vôľa“ v datíve – k (jeho) vôli. Používa sa v prípade, keď vyjadruje prospech, účel, dôvod konania s nejakým cieľom. Príklad: Presťahoval sa na dedinu kvôli zdravšiemu ovzdušiu. Kvôli tebe to rád urobím. Iný príklad je použitie v príčinnom význame. V takom prípade nepovieme, že kvôli dažďu zostal doma, ale pre dážď zostal doma. Nepovieme, že kvôli chorobe neprišiel, ale pre chorobu neprišiel. Podobné Merítko? 💬 Všeobecné Zhliadnuť? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Tohoto?

Zámená tento a toto majú v genitíve jednotného čísla iba tvar tohto. Tvar tohoto je starší a uvádzal sa v Slovníku slovenského jazyka (ktorý vychádzal v rokoch 1959 – 1968) ako variant k tvaru tohto. Tvary genitívu si môžete overovať v lexikografických príručkách, ktoré sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke slovnik.juls.savba.sk. Podobné Ďaleko viac? 💬 Všeobecné Zhliadnuť? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Absorbcia?

Pohlcovanie niečoho, resp. absorbovanie sa správne píše ako absorpcia. Prečo v týchto dvoch slovách dochádza k výmene písmen „b“ a „p“? Pravopisný rozdiel podstatného mena absorpcia a slovesa absorbovať súvisí s tým, že nie sú utvorené z rovnakého odvodzovacieho základu. Podstatné meno absorpcia je adaptáciou latinského substantíva absorptio a sloveso absorbovať je utvorené zo slovesa absorbere. Podobne je to napríklad aj pri dvojiciach slov transkripcia – transkribovať, reakcia – reagovať, funkcia – fungovať. Podobné Po vzore? 💬 Všeobecné Smerodatný? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›