MENU

Expirácia?

Slovo exspirácia pochádza z latinčiny a v slovenčine má podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka tieto dva významy: 1. „vydychovanie, výdych“; 2. „skončenie času účinnosti lieku“. V niektorých textoch sa však môžeme stretnúť i s podobou expirácia, pravdepodobne pod vplyvom anglického pravopisu slova expiration, ktoré takisto pochádza z latinského predponového výrazu exspīrātiō (s predponou ex- a výrazom spīrātiō = dýchanie). Slovenčina prebrala tento latinský termín v pôvodnej podobe, angličtina ho používa s vynechaním písmena s. Tak ako slovo exspirácia sa v slovenčine píšu so s aj súvisiace slová – prídavné meno exspiračný a sloveso exspirovať, ktoré má význam „vykonať exspiráciu“, t. j. vydýchnuť, vyprchať, stratiť účinok (pri lieku) a novšie v prenesenom význame aj stratiť platnosť, vypršať – napríklad v spojení platnosť licencie exspirovala alebo jednoducho licencia exspirovala. Podobné Hamba? 💬 Všeobecné Absorbcia? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Mám za to, že?

Spojenie „mám za to“ sa v slovenčine hodnotí ako nenáležité a namiesto neho sa odporúča použiť niektoré z vyjadrení som presvedčený, myslím si, predpokladám, domnievam sa, nazdávam sa, podľa môjho názoru, podľa mojej mienky ap. Nesprávne: Mám za to, že cena potravín musí byť nižšia. Správne: Som presvedčený, že cena potravín musí byť nižšia. Podobné Baroko? 💬 Všeobecné Smerodatný? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Ísť pre niečo/niekoho?

Pri určení pohybu, resp. ak je naším cieľom nejaká činnosť, tak v spisovnej slovenčine používame predložku „po“. Napr. „ísť po brata„, „idem po auto„, „choď po mlieko„. Predložka „pre“ sa používa na vyjadrenie príčiny. Napr. „poistenie pre prípad úrazu“. Podobné Za chvíľu? 💬 Všeobecné Cezčas? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Zahájiť?

Sloveso zahájiť (zahajovať) má v slovenčine význam „zahradiť (zahrádzať), zatarasiť (zatarasovať)“ a často sa nesprávne používa vo význame „začať (začínať), otvoriť (otvárať)“. Podobné Doporučiť? 💬 Všeobecné Mám za to, že? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Ohľadom?

V Krátkom slovníku slovenského jazyka, ktorý má kodifikačnú platnosť a nájdete ho aj na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV www.slovnik.juls.savba.sk, sa predložky ohľadne a ohľadom hodnotia ako zastarané. V spisovnom prejave sa odporúča používať namiesto nich spojenia ako pokiaľ ide o…, čo sa týka…, vzhľadom na…, vo veci, o veci. Namiesto spojenia písala som Vám ohľadne (niečoho) Vám odporúčame používať spojenia ako písala som vám vo veci (niečoho, napr. nášho stretnutia) alebo písala som Vám kvôli (niečomu, napr. nášmu stretnutiu). Podobné Blahodárny? 💬 Všeobecné Kúsať? 💬 Všeobecné, 🐾 Zvieratá
Čítať ďalej ›

Šetrenie prípadu?

Sloveso „šetriť“ má v slovenčine niekoľko významov: 1. obmedzovať spotrebu, neplytvať, napr. šetriť vodou, 2. sporiť, napr. šetriť na auto, 3. chrániť pred predčasným opotrebovaním, napr. šetriť si šaty, zdravie, 4. neničiť, nepoškodzovať, napr. šetriť školský majetok. Krátky slovník slovenského jazyka (2003) zaznamenáva ešte 5. význam slovesa šetriť, a to „zisťovať, skúmať, prešetrovať“, pričom sloveso šetriť v tomto význame hodnotí ako výraz administratívneho slangu, čiže nespisovný výraz. Nespisovné výrazy by sa nemali používať v oficiálnej komunikácii. Podobné Absorbcia? 💬 Všeobecné Varianta? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Jednička?

V Krátkom slovníku slovenského jazyka, ktorý má kodifikačnú platnosť, sa slovo jednička hodnotí ako subštandardné, teda nespisovné slovo. Ide totiž o čechizmus, ktorého spisovným ekvivalentom v slovenčine je slovo jednotka. Podobné Čas od času? 💬 Všeobecné Dneska? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Príjmeme?

Pri časovaní slovesa prijať zostáva predpona pri- krátka vo všetkých tvaroch prítomného času: prijmem, prijmeš, prijme, prijmeme, prijmete, prijmú. Podobné Prielom v histórii? 💬 Všeobecné Blomba? ❤️ Zdravie, 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Neni?

Podobné Potencionálny? 💬 Všeobecné Jednanie? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Vada?

Slovo vada sa v spisovnej slovenčine používa iba ako hovorový pendant výrazov zvada a hádka. V súvislosti s pomenúvaním chýb, či nedostatkov výrobkov sa slovo vada používa v slovenčine nesprávne a hodnotí sa ako nespisovný výraz. Jeho spisovné ekvivalenty sú chyba, kaz, nedostatok, porucha, poškodenie (napr. rečová chyba; kazy, resp. chyby materiálu; nedostatky zistené pri kolaudácii; porucha motora). Podobne namiesto prídavného mena vadný odporúčame používať spisovné výrazy chybný, kazový, pokazený, poruchový, poškodený, nevyhovujúci (napr. chybný výrobok, poruchový výrobok, nevyhovujúci výrobok). Podobné Baroko? 💬 Všeobecné Jednička? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›