MENU

Za prvé?

Pri výpočte bodov vyjadrených radovými číslovkami (po prvé, po druhé, po tretie) alebo hláskami (po a, po b, po c) je správne použitie predložky „po“ a nie predložky „za“. Podobné Terciálny? 💬 Všeobecné Zahájiť? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Súčastnosť?

Už žiadna súčastnosť. Prečo? Základom tohto slova je slovo čas, nie časť, a preto je to súčasnosť. Rovnaké pravidlo platí aj pre príslovku súčasne a pre prídavné mená súčasný, súčasná, súčasné. Podobné Ísť pre niečo/niekoho? 💬 Všeobecné Zmačknúť? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Ješitný?

Slovo ješitný je českého pôvodu a do slovenčiny sa prekladá ako márnomyseľný, samoľúby. Opisuje človeka, ktorý vysoko hodnotí sám seba a podráždene reaguje na kritiku druhých, samoľúby, nedotklivý. Prídavné meno ješitný môžeme nájsť v Slovníku súčasného slovenského jazyka s označením, že ide o subštandardné, resp. nespisovné slovo. Podobné Dopad? 💬 Všeobecné Loajálny? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Okamžik?

Slovo okamžik sa v Krátkom slovníku slovenského jazyka uvádza ako zastarávajúci knižný výraz. Takéto výrazy sa používajú väčšinou iba v beletrii s určitým štylistickým zámerom (napríklad na dokreslenie postáv prostredníctvom ich jazykového prejavu). Štylisticky neutrálny ekvivalent výrazu okamžik je slovo okamih. Podobné Doprovod? 💬 Všeobecné Otlačok? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Čestné prehlásenie?

Tlačivo, ktorým sa v úradnom styku záväzne niečo vyjadruje, sa nazýva čestné vyhlásenie. Slovo vyhlásenie je odvodené od slovesa vyhlásiť, ktoré má v danom prípade význam „úradne verejne niečo oznámiť“. Sloveso vyhlásiť aj odvodené podstatné meno vyhlásenie sa často zamieňajú so slovami prehlásiť a prehlásenie, napr. premiér prehlásil, slávnostne prehlasujem, súd ju prehlásil za nezvestnú. Sloveso prehlásiť má význam „úradne odhlásiť a prihlásiť na iné miesto“, napr. prehlásiť adresu pobytu, prehlásiť trvalé bydlisko; prehlásenie zdravotnej poisťovne. Význam „verejne oznámiť“, „dôrazne povedať“ či „úradne označiť“ vyjadruje sloveso vyhlásiť, napr. premiér vyhlásil, slávnostne vyhlasujem, súd ju vyhlásil za nezvestnú. Podobné Blahodárny? 💬 Všeobecné Akonáhle? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Tématický?

Slovo téma pomenúva námet, základnú myšlienku umeleckého diela, predmet rozhovoru alebo úvahy. Aj napriek tomu, že obsahuje „é“, všetky odvodené slová sa píšu s krátkym písmenom „e“. Správne teda napíšeme prídavné meno ako „tematický“, príslovku „tematicky“ a podstatné meno „tematickosť“. O správnosti sa môžete presvedčiť aj v Krátkom slovník slov. jazyka a v Pravidlách slovenského pravopisu. Podobné Blahodárny? 💬 Všeobecné Po vzore? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Terciálny?

Výrazy prvý/prvostupňový/prvotný, druhý/druhostupňový/druhotný, tretí/treťoradý, štvrtý a piaty majú v slovenčine v rovine cudzích slov ekvivalenty latinského pôvodu primárny, sekundárny, terciárny, kvartárny a kvintárny. Podľa slovníkového spracovania sa termínmi kvartárny sektor alebo kvartárna sféra odborne pomenúva časť ekonomiky, do ktorej patrí školstvo, zdravotníctvo, veda, výskum a riadenie, a ktorá sa v poradí dôležitosti zaraďuje na 4. miesto. Keďže slovníky obsahujú aj slovo kvartál (štvrťrok), správne je aj prídavné meno kvartálny. To však neplatí pre prídavné meno terciálny, ktoré je v tejto podobe, s písmenom „l“, nespisovné. Podobné Ísť pre niečo/niekoho? 💬 Všeobecné Cezčas? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Profesný životopis?

V súvislosti s podstatným menom profesia máme v slovenčine prídavné mená profesionálny (napr. profesionálna orientácia, profesionálny prístup), profesiový a profesijný (napr. profesiový/profesijný životopis alebo profesiové/profesijné odbory). Podoba vzťahového prídavného mena profesný (podľa českého profesní utvoreného z českého podstatného mena profese) je v slovenčine nespisovná. Prídavné mená profesionálny, profesiový a profesijný sú synonymá (vo význame „týkajúci sa profesie“), o čom sa môžete presvedčiť v slovníkoch na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, ale prídavné meno profesionálny má aj ďalšie významové odtienky ako „odborný, opak amatérskeho“ (profesionálny športovec), „rutinovaný, dobre nacvičený“ (profesionálny úsmev), „na vysokej úrovni“ (profesionálny výkon). V týchto významoch už prídavné meno profesionálny nevyjadruje čisto vzťah (týkajúci sa profesie), ale aj určitú kvalitu. Spisovné prídavné meno profesiový sa v jazykovej praxi používa podstatne zriedkavejšie ako prídavné meno profesijný. Podobné Velín? 💬 Všeobecné Bez karát? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Behom dňa?

Slovo behom sa používa ako príslovka vo význame „v behu, bežiac; rýchle, chytro“, napr. pustil sa behom za ním. Vo funkcii predložky s genitívom sa namiesto slova behom používajú predložky za, cez, v, počas, v priebehu: v priebehu dňa, počas hodiny, za hodinu; v priebehu letu, počas letu, za letu (nie behom letu); počas vyučovania, cez vyučovanie (nie behom vyučovania). Podobné Terciálny? 💬 Všeobecné Zmačknúť? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Predčiť?

Byť lepší, a teda prevýšiť, prekonať, predbehnúť alebo predstihnúť niekoho/niečo neznamená predčiť. Predčil očakávania Aj napriek tomu, že v spisovnej slovenčine poznáme niekoľko vhodných alternatív, často si vyberáme presne ten nespisovný variant. Najčastejšie sa s týmto slovom stretávame v športovej terminológii, v prípadoch, keď niekto prekvapil svojím výkonom. Správne teda povieme, že športovec prekonal očakávania. Pri hľadaní som objavil ešte zaujímavejší nadpis: „Duet, ktorý predčil očakávania“ V tomto prípade si môžete všimnúť nielen nespisovné sloveso predčiť, ale dokonca aj nesprávne slovo duet (správne dueto/duo), o ktorom som písal už dávnejšie. Podobné Príjmeme? 💬 Všeobecné Akonáhle? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›