MENU

Otlačok?

Slovo otlačok má podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka význam „otlačené miesto (na povrchu tela ap.)“, napr. otlačok na päte od tesnej topánky. Slovo odtlačok má dva významy: stopa zanechaná po tlačení predmetu na niečo, napr. odtlačok topánky v snehu; výsledok prenesenia obrazu z tlačovej formy tlakom; takto vzniknutá tlač, napr. odtlačok pečiatky. Podobné Ísť pre niečo/niekoho? 💬 Všeobecné Detekovať? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Výtka?

„Mali sme výtky voči rozhodnutiu.“ Prosím? Výtka – slovo, ktoré sa objavuje aj v prejavoch slovenských politikov. Nebuďte ako oni a nespokojnosť vyjadrujte výčitkami. Podstatné meno výtka pochádza z češtiny a patrí len do češtiny. Objavilo sa síce aj v Slovníku slovenského jazyka z r. 1959 – 1968, no už vtedy s označením, že ide o zastarané slovo. Podobné Výtka? 💬 Všeobecné Dneska? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Regulérny?

Správna podoba tohto prevzatého prídavného mena je regulárny. Slovo je odvodené od zastaraného podstatného mena regula – pravidlo, predpis. Takže, keď brankár dostane gól v súlade s pravidlami, povieme, že dostal regulárny gól. Okrem toho môžeme použiť aj iné spisovné varianty – normálny postup, zvyčajný postup, obvyklý postup, riadny postup. Rovnako môžeme zvažovať regulárnosť (správnosť) pravidiel. Podobné Poriadať? 💬 Všeobecné Ostať? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Nepostrádateľný?

Spisovnými ekvivalentmi prídavného mena nepostrádateľný sú (podľa kontextu) slová nenahraditeľný, nevyhnutný, nezastupiteľný, potrebný alebo nutný. Podobné Profesný životopis? 💬 Všeobecné Stolný? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Prevedenie?

Slovo prevedenie sa v slovenčine hodnotí ako subštandardný výraz, ktorý nie je súčasťou spisovnej slovenčiny. V súvislosti so vzhľadom výrobku sa odporúča používať podľa kontextu spisovné výrazy ako vzhľad (lesklý vzhľad), povrch (s lesklým povrchom), úprava (v lesklej úprave), vyhotovenie (kvalitné vyhotovenie), farba (výrobok je v ponuke v modrej, bielej a červenej farbe) a pod. Podobné Menovací dekrét? 📝 Korešpondencia, 💬 Všeobecné Doporučiť? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Jednorázový?

Správny je tvar jednorazový, čiže s krátkym „a“. Prídavné meno vzniklo z číslovkovej časti jedno- odvodenej od základnej číslovky jeden a zo základového slova „raz“ v nominatíve (jeden raz). Hovoríme o jednorazovej finančnej pomoci, jednorazovom príspevku, jednorazovom použití atď. Inak je to s prídavným menom viacrázový, v ktorého slovnom základe ráz- sa píše dlhé „á“. Toto prídavné meno vzniklo zo spojenia viac ráz, t. j. z číslovky „viac“ a tvaru genitívu množného čísla „ráz“ (porov. päť ráz, desať ráz). Podobné Čumieť? 💬 Všeobecné Prioritizovať? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Čas od času?

Z času na čas sa v našom rozprávaní objavujú poslovenčené české výrazy, tzv. čechizmy. Patrí medzi ne aj slovné spojenie „čas od času“, ktoré v slovenčine nepatrí medzi tie spisovné. Používame ho v prípadoch, keď chceme vyjadriť, že sa niečo deje ojedinele, resp. občas. Príklady Z času na čas navštívime našich starých rodičov. Chodili sme tam len tak z času na čas. Situácia sa môže z času na čas prehodnotiť a aktualizovať. Podobné Čumieť? 💬 Všeobecné Duet? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Poriadať?

Pri uskutočnení, zorganizovaní nejakého podujatia sa zvykne používať chybné sloveso poriadať. Spisovné alternatívy sú usporiadať (dokonavé) a usporadúvať (nedokonavé). Nespisovné poriadateľ/poriadateľka nahradíme spisovným usporiadateľ/usporiadateľka. Podobné Rok dozadu? 💬 Všeobecné Každopádne? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Dvestý?

Radová číslovka s významom „majúci v poradí číslo dvesto“ má v slovenčine kodifikovanú podobu dvojstý podobne ako vyššie radové číslovky trojstý a štvorstý, dvojtisíci, trojtisíci, štvortisíci, dvojmiliónty. Tieto tvary sa kodifikovali v čase, keď sa používali číselné výrazy ako dvojstovka, trojstovka, štvorstovka, dvojstovkár, štvorstovkár (napr. v atletike). Uvedené slová sa uvádzajú v Pravidlách slovenského pravopisu (2013) aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) ako jediné správne tvary. V Slovníku súčasného slovenského jazyka (písm. a – g, 2006) sa už v rámci písmena d uvádzajú dvojtvary dvojstovka/dvestovka, dvojstovkár/dvestovkár, ale radová číslovka dvojstý sa aj podľa najnovšieho slovníka považuje za jedinú správnu podobu. Podobné Začiatok roku? 💬 Všeobecné Za prvé? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Blomba?

Plomba nie je len výplň poškodeného zuba. Okrem zubnej výplne je plomba aj kovová pečať zaručujúca pôvodnosť obsahu, v právnickom žargóne zase označuje poznámku v pozemkových knihách. Jedno je však spoločné vo všetkých významoch. Vždy hovoríme o plombe, nie o blombe. Podobné Ďaleko viac? 💬 Všeobecné Závislý na…? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›