MENU

Výtka?

„Mali sme výtky voči rozhodnutiu.“ Prosím? Výtka – slovo, ktoré sa objavuje aj v prejavoch slovenských politikov. Nebuďte ako oni a nespokojnosť vyjadrujte výčitkami. Podstatné meno výtka pochádza z češtiny a patrí len do češtiny. Objavilo sa síce aj v Slovníku slovenského jazyka z r. 1959 – 1968, no už vtedy s označením, že ide o zastarané slovo. Podobné Dlžiť? 💬 Všeobecné Zdeliť? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Regulérny?

Správna podoba tohto prevzatého prídavného mena je regulárny. Slovo je odvodené od zastaraného podstatného mena regula – pravidlo, predpis. Takže, keď brankár dostane gól v súlade s pravidlami, povieme, že dostal regulárny gól. Okrem toho môžeme použiť aj iné spisovné varianty – normálny postup, zvyčajný postup, obvyklý postup, riadny postup. Rovnako môžeme zvažovať regulárnosť (správnosť) pravidiel. Podobné Dlžiť? 💬 Všeobecné Narozdiel? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Nepostrádateľný?

Spisovnými ekvivalentmi prídavného mena nepostrádateľný sú (podľa kontextu) slová nenahraditeľný, nevyhnutný, nezastupiteľný, potrebný alebo nutný. Podobné Východzí? 💬 Všeobecné Loajálny? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Prevedenie?

Slovo prevedenie sa v slovenčine hodnotí ako subštandardný výraz, ktorý nie je súčasťou spisovnej slovenčiny. V súvislosti so vzhľadom výrobku sa odporúča používať podľa kontextu spisovné výrazy ako vzhľad (lesklý vzhľad), povrch (s lesklým povrchom), úprava (v lesklej úprave), vyhotovenie (kvalitné vyhotovenie), farba (výrobok je v ponuke v modrej, bielej a červenej farbe) a pod. Podobné Pre a proti? 💬 Všeobecné Súčastnosť? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Jednorázový?

Správny je tvar jednorazový, čiže s krátkym „a“. Prídavné meno vzniklo z číslovkovej časti jedno- odvodenej od základnej číslovky jeden a zo základového slova „raz“ v nominatíve (jeden raz). Hovoríme o jednorazovej finančnej pomoci, jednorazovom príspevku, jednorazovom použití atď. Inak je to s prídavným menom viacrázový, v ktorého slovnom základe ráz- sa píše dlhé „á“. Toto prídavné meno vzniklo zo spojenia viac ráz, t. j. z číslovky „viac“ a tvaru genitívu množného čísla „ráz“ (porov. päť ráz, desať ráz). Podobné Zádrheľ? 💬 Všeobecné Hociaký? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Čas od času?

Z času na čas sa v našom rozprávaní objavujú poslovenčené české výrazy, tzv. čechizmy. Patrí medzi ne aj slovné spojenie „čas od času“, ktoré v slovenčine nepatrí medzi tie spisovné. Používame ho v prípadoch, keď chceme vyjadriť, že sa niečo deje ojedinele, resp. občas. Príklady Z času na čas navštívime našich starých rodičov. Chodili sme tam len tak z času na čas. Situácia sa môže z času na čas prehodnotiť a aktualizovať. Podobné Hociaký? 💬 Všeobecné Stolný? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Poriadať?

Pri uskutočnení, zorganizovaní nejakého podujatia sa zvykne používať chybné sloveso poriadať. Spisovné alternatívy sú usporiadať (dokonavé) a usporadúvať (nedokonavé). Nespisovné poriadateľ/poriadateľka nahradíme spisovným usporiadateľ/usporiadateľka. Podobné Ísť pre niečo/niekoho? 💬 Všeobecné Štyrka? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Dvestý?

Radová číslovka s významom „majúci v poradí číslo dvesto“ má v slovenčine kodifikovanú podobu dvojstý podobne ako vyššie radové číslovky trojstý a štvorstý, dvojtisíci, trojtisíci, štvortisíci, dvojmiliónty. Tieto tvary sa kodifikovali v čase, keď sa používali číselné výrazy ako dvojstovka, trojstovka, štvorstovka, dvojstovkár, štvorstovkár (napr. v atletike). Uvedené slová sa uvádzajú v Pravidlách slovenského pravopisu (2013) aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) ako jediné správne tvary. V Slovníku súčasného slovenského jazyka (písm. a – g, 2006) sa už v rámci písmena d uvádzajú dvojtvary dvojstovka/dvestovka, dvojstovkár/dvestovkár, ale radová číslovka dvojstý sa aj podľa najnovšieho slovníka považuje za jedinú správnu podobu. Podobné Po vzore? 💬 Všeobecné Bez karát? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Blomba?

Plomba nie je len výplň poškodeného zuba. Okrem zubnej výplne je plomba aj kovová pečať zaručujúca pôvodnosť obsahu, v právnickom žargóne zase označuje poznámku v pozemkových knihách. Jedno je však spoločné vo všetkých významoch. Vždy hovoríme o plombe, nie o blombe. Podobné Sranda? 💬 Všeobecné Chovanie? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Viac krát?

Výraz viackrát s druhou časťou -krát sa píše ako jedno slovo, podobne ako číslovky jedenkrát, dvakrát, prvýkrát, poslednýkrát (na rozdiel od dvojslovných výrazov jeden raz, dva razy, viac ráz, prvý raz, posledný raz). Podobné Predať skúsenosti? 💬 Všeobecné Preslov? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›