MENU

Dneska?

Slovo „dneska“ je síce spisovné slovo, ale patrí do kategórie hovorových. Ako vyplýva z ich názvu, najčastejšie sa používajú v hovorenom, neformálnom prejave. V písomnej podobe sa s nimi stretávame najmä v beletrii, predovšetkým v dialógoch jednotlivých postáv. Použitie hovorových výrazov však nie je vhodné v odborných textoch, vo verejných prejavoch, v úradnej korešpondencii ap. Preto je vždy lepšie uprednostňovať slovo dnes, ktoré je vhodné vždy a všade. Podobné Môžme? 💬 Všeobecné Chovanie? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Naviac?

Slovo naviac ako „poslovenčená“ podoba českého slova „navíc“ sa v slovenčine hodnotí ako subštandardný (nespisovný) výraz. Slovenský ekvivalent českého výrazu „navíc“ je častica navyše, prípadne podľa kontextu výrazy (ešte) k tomu, okrem toho. Podobné Idem vonku? 💬 Všeobecné Doprovod? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Zbytok?

Slovo zbytok zachytáva starší Slovník slovenského jazyka (5. zv., 1965) ako knižné zastarané slovo. Krátky slovník slovenského jazyka (2003) už hodnotí slovo zbytok ako nespisovné. Naznačuje to nielen typom písma (obyčajným), ale aj výkladom „správne zvyšok“. Nabudúce si dajte pozor aj na zvyškový alkohol. 😉 Podobné Tri kilo? 💬 Všeobecné Fronta? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Na oplátku?

Slovné spojenie „na oplátku“ sa hodnotí ako nespisovné a jeho pôvod môžeme hľadať v češtine. Keď chceme hovoriť spisovne, použijeme slovné spojenie „za odplatu“ alebo „na odvetu“. Významovo vhodný variant môže byť aj spojenie „za odmenu“. V neformálnej komunikácii prichádza do úvahy aj štvrtá možnosť, a to spojenie „na revanš“. Táto možnosť sa však neodporúča v oficiálnom komunikačnom styku. Príklad Urobíš si domáce úlohy a za odplatu dostaneš prekvapenie. Nakúpte u nás a za odmenu získate dopravu zadarmo. Podobné Nepostrádateľný? 💬 Všeobecné Za chvíľu? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Zbrklý?

Človek, ktorý koná nerozvážne, resp. neuvážene sa zvykne pomenovať nesprávnym výrazom zbrklý. Správne takého človeka označujeme, že je neuvážený, prípadne nerozvážny. Podobné Duet? 💬 Všeobecné Doprovod? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Jednanie?

Keď ideme na rokovanie Vo význame „konanie, zaobchádzanie; rokovanie“ je slovo jednanie v spisovnej slovenčine nevhodné a namiesto neho sa používajú iné, spisovné výrazy. Napr. nešetrné jednanie s pracovníkmi → nešetrné zaobchádzanie s pracovníkmi, nekonečné jednanie s partnermi → nekonečné rokovanie s partnermi. Slovo jednanie je súčasťou slovnej zásoby spisovnej slovenčiny, ak sa ním označuje dohováranie o cene pri kúpe alebo predaji, napr. jednanie o kúpe bytu (od slovesa jednať sa „dohovárať sa o cene pri kúpe alebo predaji“). Podobné Výtka? 💬 Všeobecné Štandart? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Smerodatný?

Na vyjadrenie významu „určujúci smer, závažný, rozhodujúci“ používame prídavné meno smerodajný. Napríklad smerodajný údaj, smerodajný zdroj informácií, smerodajná odchýlka, smerodajné rozhodnutie, smerodajné parametre. Spisovný jazyk je pre nás smerodajný Popri podobe smerodajný so spoluhláskou „j“ v druhej časti zloženého slova sa v jazykovej praxi stretáme aj s podobou smerodatný so spoluhláskou „t“. V spisovnej slovenčine je však správna iba podoba smerodajný, čo si môžeme overiť aj v jazykových príručkách. Podobné Tým pádom? 💬 Všeobecné Kdežto? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Odozva?

Často používané slovo odozva patrí medzi subštandardné, resp. nespisovné slová. Namiesto toho si môžeme vybrať z niekoľkých spisovných variantov: ohlas, ozvena, echo, odpoveď alebo reakcia. Taktiež môžete použiť aj slovné spojenie spätná väzba. Podobné Nepostrádateľný? 💬 Všeobecné Duet? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Kúsať?

Podobné Loajálny? 💬 Všeobecné Jednanie? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Desatinné čísla

Výraz „celá“ má v jednotlivých desatinných číslach tieto tvary: nula celých (jednotiek), jedna celá (jednotka), dve celé (jednotky), tri celé (jednotky), štyri celé (jednotky), päť celých (jednotiek) ap. (pričom slovo jednotka sa pri čítaní desatinných čísel nevyslovuje, je iba pomôckou pri tvorení správneho tvaru čísloviek vyjadrujúcich počet celých čísel). Podobné Čestné prehlásenie? 📝 Korešpondencia, 💬 Všeobecné Prevedenie? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›