MENU

Môžme?

Slovo môžme v slovenčine neexistuje. Slovesá písať, česať a vládať majú v množnom čísle prítomného času správne tvary píšeme, češeme, vládzeme. Rozkazovací spôsob sa pri týchto slovesách tvorí odstránením hlásky e: píšme, češme, vládzme. Sloveso môcť sa časuje podobne, a preto sa správne píše môžeme, môžete. Slová môžme a môžte sú v rozkazovacom spôsobe, a ten pre sloveso môcť neexistuje. Podobné Detekovať? 💬 Všeobecné Dneska? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Napadlo ma?

Zo spojení „napadlo mi“ a „napadlo ma“ vo význame „prišlo mi na um, vhuplo mi do hlavy, dostal som nápad“ sa odporúča uprednostňovať väzbu s datívom „napadlo mi“. Ide o hovorový zvrat. Väzba s akuzatívom „napadlo“ ma je vhodná v spojeniach typu napadlo ma zviera, napadol ma nepriateľ. Podobné Doporučiť? 💬 Všeobecné Trebalo? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Dopad?

V Krátkom slovníku slovenského jazyka sa slovo dopad hodnotí ako spisovný výraz iba v doslovnom význame „dopadnutie“, napr. Pohár sa pri dopade rozbil o kamennú dlážku alebo na mieste dopadu lietadla sa nám naskytol hrôzostrašný pohľad. Pri druhom význame slova dopad sa v slovníku uvádza kvalifikátor subšt., čo znamená, že slovo dopad vo význame „účinok, dosah, vplyv“ sa v tomto slovníku hodnotí ako nespisovné. Podobné Koho? 💬 Všeobecné Prevedenie? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Jedná sa o?

Zvratné sloveso „jednať sa“ má v spisovnej slovenčine iba jeden význam „dohovárať sa o cene pri kúpe alebo predaji”, napr. jednať sa s kupcom o dom, jednať sa na trhu. V spojeniach typu jedná sa o problém, jedná sa o tento druh práce sa nesprávne použité sloveso jednať nahrádza spojením ide o, napr. ide o problém, ide o tento druh práce. Podobné Neni? 💬 Všeobecné Zhliadnuť? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Akonáhle?

…alebo hneď ako? Podraďovacia spojka akonáhle sa v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003), s platnosťou kodifikačnej príručky, hodnotí ako subštandardný, a teda nespisovný výraz. V najnovšom normatívnom Slovníku súčasného slovenského jazyka sa spojka akonáhle síce neoznačuje vyslovene ako subštandardný výraz, vo výklade heslového slova sa však uvádza, že vhodnejšie sú ekvivalenty len čo, sotva, hneď ako, ktoré sa odporúča uprednostňovať. Podobné Cezčas? 💬 Všeobecné Otlačok? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Za chvíľu?

Predložka „za“ v spojení s akuzatívom vyjadruje časový rozsah, napr. napísať prácu za týždeň znamená, že napísanie práce trvá (trvalo alebo bude trvať) týždeň, opraviť niečo za chvíľu (za päť minút) znamená, že oprava trvá (trvala, bude trvať) chvíľu (päť minút). Predložka „o“ v spojení s akuzatívom vyjadruje časový úsek, po ktorom nastáva dej, napr. prísť o polhodinu znamená prísť po uplynutí polhodiny, odpovedať o chvíľu znamená odpovedať po uplynutí chvíle, teda po chvíli. Keď nejde o časový rozsah, ale o čas, ktorý má uplynúť do zavŕšenia stanoveného termínu, použijeme predložku o: o 5 minút bude 12 hodín. Podobné Tým pádom? 💬 Všeobecné Tri kilo? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Kľud?

Slovo kľud je tzv. čechizmus, odvodený od českého slova klid. V slovenčine sa hodnotí ako nespisovné a jeho spisovným ekvivalentom je slovo pokoj. Preto dodržiavajme pokoj na lôžku, nočný pokoj a užime si dni pracovného pokoja. Podobné Preslov? 💬 Všeobecné Ohľadom? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›