MENU

Obtiažnosť?

Prídavné meno obtiažny aj príslovka obtiažne sa hodnotia ako subštandardné nespisovné výrazy, o čom sa môžete presvedčiť v slovníkoch na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, www.slovniky.korpus.sk. V odporúčaných zdrojoch nájdete aj spisovné výrazy obťažný, obťažne (bez i), ťažký, ťažko a namáhavý, namáhavo, náročný, náročne a pod. Podobné Duet? 💬 Všeobecné Sranda? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Potencionálny?

V Pravidlách slovenského pravopisu a v Krátkom slovníku slovenského jazyka (v elektronickej podobe na stránke slovnik.juls.savba.sk) sa uvádza iba prídavné meno potenciálny. V Slovníku cudzích slov (Bratislava: SPN 2005) sa uvádzajú obidve podoby potenciálny aj potencionálny, pričom podoba potencionálny sa kvalifikuje ako zriedkavá. Z dvojice prídavných mien odporúčame uprednostniť podobu potenciálny. Podobné Na vláde? 💬 Všeobecné Zhliadnuť? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Každopádne?

Názory jazykovedcov na slovo každopádne sa v priebehu uplynulých desaťročí menili, čo je však pochopiteľné, lebo jazyk je živý organizmus a jazykoveda by mala jeho zmeny zachytávať. V Slovníku slovenského jazyka, ktorého 1. zväzok s písmenami A – K vyšiel v roku 1959, sa slovo každopádne hodnotí ako nespisovné, ako správne sa uvádza slovné spojenie v každom prípade. V Krátkom slovníku slovenského jazyka 4 z roku 2003, ktorý je kodifikačnou príručkou, sa slovo každopádne už nevylučuje zo spisovnej roviny jazyka, ale považuje sa za zastarané. V hovorovom jazyku je bežné aj akceptovateľné, v oficiálnom kontakte alebo v odbornom štýle sa neodporúča. Podobné Varianta? 💬 Všeobecné Sebevrah? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Varianta?

Slovo latinského pôvodu variant je v slovenčine mužského rodu (na rozdiel od češtiny, kde sa ten istý význam vyjadruje podstatným menom ženského rodu varianta). Neživotné podstatné meno mužského rodu variant sa skloňuje podľa vzoru dub. V inštrumentáli množného čísla má pádovú podobu (s) variantmi. Podobné Započať? 💬 Všeobecné Expirácia? ❤️ Zdravie, 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Doprovod?

Slovo doprovod i sloveso doprevádzať sa nepovažujú za spisovné. V slovenčine sa vo význame „vyprevádzať“ používajú slovesá odprevádzať a sprevádzať, napr. každý večer ju odprevádzal domov, sprevádzala matku do Ríma. Vo význame „hrať ako doplnok k inému hudobnému výkonu“ sa v spisovnej slovenčine používa sloveso sprevádzať, napr. sprevádzať huslistu na klavíri. Činnosť (dej) sa označuje slovom odprevadenie (odprevádzanie), sprevádzanie a sprievod, napr. ponúknuť hosťovi odprevadenie/sprievod, sprevádzanie sa zaobišlo bez rušivých momentov, ísť na čele čestného sprievodu, koncert so sprievodom orchestra, obrazový sprievod k textu a pod. Podobné Jednička? 💬 Všeobecné Doporučiť? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Doporučiť?

Sloveso doporučiť sa v Pravidlách slovenského pravopisu neuvádza. Uvádza sa tu iba prídavné meno „doporučený“ v spojení doporučený list a príslovka „doporučene“. V Krátkom slovníku slovenského jazyka sa popri spisovných slovách „doporučený“ a „doporučene“ uvádzajú aj nespisovné slová doporučiť/doporučovať a pri nich spisovné ekvivalenty odporučiť/odporúčať vo význame „navrhnúť, poradiť“. Sloveso doporučiť sa uvádzalo v Pravidlách slovenského pravopisu z r. 1940 (aj vo vydaní z r. 1949), no už vtedy sa pri ňom upozorňovalo (poznámkou „iné je odporúčať“ uvedenou pri hesle v slovníkovej časti), že nejde o synonymum slovesa odporučiť, ale o sloveso s iným významom, ktorý sa dal odvodiť z naznačeného spojenia doporučený list. Podobné Narozdiel? 💬 Všeobecné Blahodárny? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Častokrát?

Príslovka „častokrát“ sa píše spolu, no hodnotí sa ako menej vhodná. V rovnakom význame sa preto odporúča uprednostniť príslovku často. Prečo? Pozrime sa na násobné číslovky s príponou -krát a príklad na vysvetlenie: koľkokrát? 🠒 koľko ľudí? toľkokrát 🠒 toľko ľudí veľakrát 🠒 veľa ľudí mnohokrát 🠒 mnoho ľudí niekoľkokrát 🠒 niekoľko ľudí párkrát 🠒 pár ľudí päťkrát 🠒 päť ľudí častokrát (príslovka) 🠒 často ľudí?! 😉 Podobné Desatinné čísla 📝 Korešpondencia, 💬 Všeobecné Fronta? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Trebalo?

Slovo trebalo nie je spisovné. Vzniklo z príslovky treba pridaním prípony -lo zodpovedajúcej prípone slovesného tvaru 3. osoby jednotného čísla minulého času. Ako formálne slovesný tvar by predpokladal slovesný neurčitok „trebať“, ktorý v slovenčine nejestvuje. Potrebu vykonať minulý alebo podmienený dej sa vyjadruje konštrukciou bolo treba, bolo potrebné, bolo by treba, bolo by potrebné, prípadne slovesami muselo sa, malo sa, malo by sa. Podobné Napadlo ma? 💬 Všeobecné Menovací dekrét? 📝 Korešpondencia, 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Vzhľadom k?

Druhotná predložka vzhľadom na sa v tejto podobe uvádza pri hesle vzhľad, v Krátkom slovníku slovenského jazyka. Správne je teda spojenie vzhľadom na niečo. Podobné Loajálny? 💬 Všeobecné Potencionálny? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Tým pádom?

Namiesto výrazu tým pádom (z čes. tím pádem) v slovenčine, v dôsledkovom význame, používame výrazy tým činom, týmto činom, a tým, a tak. V prípade uvedenej vety možno dôsledok vyjadriť aj dôsledkovou spojkou a preto: Máme dosť známok, a tým činom/a tak/a preto nemusíme písať písomku. V hovorovom štýle sa používajú štylisticky príznakové, pritom však spisovné slová, medzi ktoré výraz tým pádom nepatrí. Podobné Predčiť? 💬 Všeobecné Vada? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›