MENU

Regulérny?

Správna podoba tohto prevzatého prídavného mena je regulárny. Slovo je odvodené od zastaraného podstatného mena regula – pravidlo, predpis. Takže, keď brankár dostane gól v súlade s pravidlami, povieme, že dostal regulárny gól. Okrem toho môžeme použiť aj iné spisovné varianty – normálny postup, zvyčajný postup, obvyklý postup, riadny postup. Rovnako môžeme zvažovať regulárnosť (správnosť) pravidiel. Podobné Východzí? 💬 Všeobecné Zmačknúť? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Nepostrádateľný?

Spisovnými ekvivalentmi prídavného mena nepostrádateľný sú (podľa kontextu) slová nenahraditeľný, nevyhnutný, nezastupiteľný, potrebný alebo nutný. Podobné Doporučiť? 💬 Všeobecné Jednička? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Prevedenie?

Slovo prevedenie sa v slovenčine hodnotí ako subštandardný výraz, ktorý nie je súčasťou spisovnej slovenčiny. V súvislosti so vzhľadom výrobku sa odporúča používať podľa kontextu spisovné výrazy ako vzhľad (lesklý vzhľad), povrch (s lesklým povrchom), úprava (v lesklej úprave), vyhotovenie (kvalitné vyhotovenie), farba (výrobok je v ponuke v modrej, bielej a červenej farbe) a pod. Podobné Ješitný? 🙂 Ženy a muži, 💬 Všeobecné Rok dozadu? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Jednorázový?

Správny je tvar jednorazový, čiže s krátkym „a“. Prídavné meno vzniklo z číslovkovej časti jedno- odvodenej od základnej číslovky jeden a zo základového slova „raz“ v nominatíve (jeden raz). Hovoríme o jednorazovej finančnej pomoci, jednorazovom príspevku, jednorazovom použití atď. Inak je to s prídavným menom viacrázový, v ktorého slovnom základe ráz- sa píše dlhé „á“. Toto prídavné meno vzniklo zo spojenia viac ráz, t. j. z číslovky „viac“ a tvaru genitívu množného čísla „ráz“ (porov. päť ráz, desať ráz). Podobné Kúsať? 💬 Všeobecné, 🐾 Zvieratá Dvestý? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Čas od času?

Z času na čas sa v našom rozprávaní objavujú poslovenčené české výrazy, tzv. čechizmy. Patrí medzi ne aj slovné spojenie „čas od času“, ktoré v slovenčine nepatrí medzi tie spisovné. Používame ho v prípadoch, keď chceme vyjadriť, že sa niečo deje ojedinele, resp. občas. Príklady Z času na čas navštívime našich starých rodičov. Chodili sme tam len tak z času na čas. Situácia sa môže z času na čas prehodnotiť a aktualizovať. Podobné Desatinné čísla 📝 Korešpondencia, 💬 Všeobecné Závislý na…? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Poriadať?

Pri uskutočnení, zorganizovaní nejakého podujatia sa zvykne používať chybné sloveso poriadať. Spisovné alternatívy sú usporiadať (dokonavé) a usporadúvať (nedokonavé). Nespisovné poriadateľ/poriadateľka nahradíme spisovným usporiadateľ/usporiadateľka. Podobné Východzí? 💬 Všeobecné Ohľadom? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Dvestý?

Radová číslovka s významom „majúci v poradí číslo dvesto“ má v slovenčine kodifikovanú podobu dvojstý podobne ako vyššie radové číslovky trojstý a štvorstý, dvojtisíci, trojtisíci, štvortisíci, dvojmiliónty. Tieto tvary sa kodifikovali v čase, keď sa používali číselné výrazy ako dvojstovka, trojstovka, štvorstovka, dvojstovkár, štvorstovkár (napr. v atletike). Uvedené slová sa uvádzajú v Pravidlách slovenského pravopisu (2013) aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) ako jediné správne tvary. V Slovníku súčasného slovenského jazyka (písm. a – g, 2006) sa už v rámci písmena d uvádzajú dvojtvary dvojstovka/dvestovka, dvojstovkár/dvestovkár, ale radová číslovka dvojstý sa aj podľa najnovšieho slovníka považuje za jedinú správnu podobu. Podobné Odozva? 💬 Všeobecné Súčastnosť? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Blomba?

Plomba nie je len výplň poškodeného zuba. Okrem zubnej výplne je plomba aj kovová pečať zaručujúca pôvodnosť obsahu, v právnickom žargóne zase označuje poznámku v pozemkových knihách. Jedno je však spoločné vo všetkých významoch. Vždy hovoríme o plombe, nie o blombe. Podobné Napadlo ma? 💬 Všeobecné Predčiť? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Viac krát?

Výraz viackrát s druhou časťou -krát sa píše ako jedno slovo, podobne ako číslovky jedenkrát, dvakrát, prvýkrát, poslednýkrát (na rozdiel od dvojslovných výrazov jeden raz, dva razy, viac ráz, prvý raz, posledný raz). Podobné Detekovať? 💬 Všeobecné Smerodatný? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Obor?

Slovo obor má v slovenčine iba dva významy: „rozprávková bytosť mimoriadnej veľkosti a sily, ako aj niečo mimoriadne veľké (napríklad lietadlo – vzdušný obor)“ a v matematickej terminológii „skupina čísel (napríklad obor komplexných čísel, obor rovnice, obor funkcie a pod.)“. Na pomenovanie okruhu, odvetvia, sféry, úseku či oblasti nám slúži neživotné podstatné meno mužského rodu odbor, ktoré sa píše s d, napríklad orientuje sa vo viacerých vedných odboroch, nenašiel som uplatnenie vo svojom odbore, hľadám prácu v odbore automechanik, prax v odbore vítaná. Podobné Loajálny? 💬 Všeobecné Akonáhle? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›