MENU

Námatkový?

Prídavné meno námatkový je nespisovné a jeho spisovnými ekvivalentmi sú prídavné mená náhodný, občasný, skusmý. Rovnako sa toto prídavné meno hodnotilo aj v Slovníku slovenského jazyka z roku 1959 – 1968. Takže, žiadna námatková kontrola, ale správne je to náhodná kontrola. Podobné Detekovať? 💬 Všeobecné Vidíme sa zajtra? 🙂 Ženy a muži, 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Čumieť?

Sloveso čumieť (uprene pozerať) je expresívny (citovo zafarbený) výraz, ktorý má pôvod v češtine. V slovenčine sa hodnotí ako subštandardné slovo, t. j. ide o nespisovný výraz. Jeho spisovnými expresívnymi ekvivalentmi sú slovesá zízať, civieť (na niekoho) alebo okáliť. Takže, nečum, ale zízaj. 😉 Podobné Doprovod? 💬 Všeobecné Predať skúsenosti? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Na vláde?

Minister zdravotníctva otvorí na vláde otázku núdzového stavu Kto to nepočul aspoň raz za deň, ten to nepočul vôbec. Spojenie „na vláde“ je úplne všade. To však neznamená, že je aj správne. Spojenie „na vláde“ je hovorové a vzniklo skrátením zo spojenia „na rokovaní vlády“. Správne by sa slovo vláda v tomto kontexte malo používať v spojení so slovom rokovanie, napr. preberali sme to na rokovaní vlády, prídeme na rokovanie vlády, pozvali nás na rokovanie vlády ap. Môžeme použiť aj skrátenú verziu. Spojenie „na vláde“ je však nesprávne pre nevhodne použitú predložku. Správna je väzba s predložkou „vo“, a teda vo vláde sme to presadili, materiál je vo vláde, o výsledku rozhodneme vo vláde ap. Slangový charakter sa nehodí na používanie v oficiálnej komunikácii, a teda ani v publicistike. Podobné Behom dňa? 💬 Všeobecné Odviesť robotu? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Odviesť robotu?

Odvolaný tréner Mikula: Snažil som sa odviesť čo najlepšiu robotu Ako môžete vidieť, aj v tomto nadpise článku zo spravodajského portálu sa objavuje nespisovné použitie slovesa odviesť. Aj keď je toto sloveso samo osebe spisovné, v spojení odviesť robotu/výkon je nevhodne použité. Namiesto toho sa má správne použiť sloveso urobiť – „Snažil som sa urobiť čo najlepšiu robotu“. Sloveso odviesť má šesť spisovných významov: vedením dopraviť na iné miesto: odviesť obžalovaného na výsluch, odviesť dieťa do školy, získať pre seba, odvábiť, odlákať: odviesť priateľke milého, uznať za schopného vojenskej služby, odobrať, (tech. spôsobom) premiestniť, previesť: odviesť rameno rieky, odviesť teplo, odvrátiť: odviesť pozornosť, záujem, odovzdať: odviesť daň, odviesť zisk do spoločného fondu. Podobné Idem vonku? 💬 Všeobecné Menovací dekrét? 📝 Korešpondencia, 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Za účelom?

Spojenie za účelom, ktoré si obľúbili najmä úradníci, je nespisovné. V Krátkom slovníku slovenského jazyka sa v rámci hesla účel uvádza spisovný ekvivalent s cieľom. Napríklad spojenie „za účelom zlacnenia výroby“ môžeme nahradiť spojením „s cieľom zlacniť výrobu“ (predložka s cieľom sa viaže s neurčitkom slovesa, t. j. s cieľom vysvetliť, s cieľom pomôcť, s cieľom podporiť a pod.). Často však na vyjadrenie rovnakého významu stačia aj predložky na, za, alebo možno použiť vedľajšiu vetu so spojkou aby. Napr. namiesto formulácie „vláda prijala opatrenia za účelom zníženia nezamestnanosti“ môžeme povedať: „vláda prijala opatrenia na zníženie nezamestnanosti“. Podobné Vyprostiť? 💬 Všeobecné Prioritizovať? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Zhliadnuť?

Používanie slovesa zhliadnuť vo význame „zrakom preskúmať, prezrieť (si), pozrieť (si)“ je ovplyvnené českým slovom zhlédnout. Sloveso zhliadnuť zachytáva iba starší Slovník slovenského jazyka a Synonymický slovník slovenčiny (2004) ako knižný zastaraný výraz vo význame „zbadať, uvidieť, zazrieť“, napr. v obloku zhliadol známu tvár. V súvislosti s pozeraním filmov, videí, fotografií a pod. hovoríme o sledovaní, pozeraní, prezeraní a v prípade ukončeného deja o pozretí, prezretí (filmu, videa, fotografií). Podobné Hociaký? 💬 Všeobecné Obtiažnosť? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Koho?

Zámeno koho je 2. pád opytovacieho osobného zámena kto a používame ho vtedy, keď sa spytujeme na osobu, napr. Koho si videl? Zámená čí, čia, čie sú opytovacie privlastňovacie zámená a používame ich vtedy, keď sa pýtame na vlastnícky vzťah predmetu k osobe, napr. Čia je to taška? Čí je to priateľ? Čie sú to hodinky? Nesprávne Koho je to nápad? Koho je to pero? Koho je to dieťa? Správne Čí je to nápad? Čie je to pero? Čie je to dieťa? Podobné Jednanie? 💬 Všeobecné Zbrusu? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Zmačknúť?

„Kľudne zmačkni to tlačítko.“ Takto to veru nefunguje. Tlačidlo môžeme stlačiť, stisnúť, ale nikdy ho nemačkáme. Sloveso zmačknúť sme mohli nájsť v Slovníku slovenského jazyka z r. 1959 – 1968. Odvtedy sa objavilo už iba v Ortograficko-gramatickom slovníku z r. 2016, a to s odkázaním na správne alternatívy stlačiť a stisnúť. Podobné Napadlo ma? 💬 Všeobecné Každopádne? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Sebevrah?

Neraz sa stane, že nás pomýli čeština. Je to tak aj v prípade smutného slovíčka – samovrah. Slovíčko pomenúva človeka, ktorý sa dobrovoľne sám usmrtí. Vplyvom češtiny sa do nášho vyjadrovania dostali slová sebevrah a sebevražda. Tieto pomenovania však nie sú v slovenčine spisovné, a preto ich musíme nahradiť, pre náš jazyk, spisovnými slovami samovrah a samovražda. Podobné Závislý na…? 💬 Všeobecné Prídite? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Baroko?

Barok je umelecký sloh najmä v architektúre a vo výtvarnom umení v 17. a 18. storočí. Rovnako sa označuje aj obdobie tohto slohu. Slovo baroko patrí do češtiny a v slovenčine ide o nespisovný výraz. Podobné Behom dňa? 💬 Všeobecné Čumieť? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›