MENU

Dočiahnuť?

Slová dosiahnuť a dočiahnuť sú synonymné. Slovo dočiahnuť je v Krátkom slovníku slovenského jazyka vysvetlené aj ako „natiahnutím ruky, nohy a pod. chytiť, načiahnutím dosiahnuť“. Pri slove dosiahnuť je jeden z významov takýto: „dočiahnuť: dosiahnuť na skriňu, dosiahnuť (na) jablká palicou“. Podobné Tri kilo? 💬 Všeobecné Idem vonku? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Lós?

Podstatné mená lós a žreb sú synonymá. Rozdiel je iba v ich pôvode. Slovo žreb má praslovanský základ a slovo lós má pôvod v nemčine. So slovom lós súvisí aj slovo lotéria, ktoré má takisto pôvod v nemčine. Pri tvorbe slovesa z podstatného mena lós vynechávame dĺžeň, a teda dostávame podobu losovať. Takže, losujeme lósy a žrebujeme žreby. Pozor na losa! Určite vidíte rozdiel. Severský cicavec s lopatovitými parohmi je los (krátke „o“). Podobné Vzhľadom k? 💬 Všeobecné Nezbytný? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Veľkonočné sviatky

V dvojslovných spojeniach veľkonočné sviatky, ale aj vianočné sviatky sa obe slová píšu s malým začiatočným písmenom, pretože nejde o vlastné mená. Vlastnými menami sú názvy Veľká noc a Vianoce. Slovo sviatky, ak sa použije namiesto pomenovaní vianočné sviatky alebo veľkonočné sviatky, sa tiež píše s malým začiatočným písmenom. Podobné Ohľadom? 💬 Všeobecné Obtiažnosť? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Štyrka?

Číslo štyri alebo štvorka. Poznáme to všetci, no niektorí poznajú aj štyrku. Toto však nie je práve najvhodnejšie pomenovanie čísla štyri, keďže slovo štyrka sa v slovníkoch nenachádza. Hovorme spisovne a nie na štvorku. 😉 Podobné Nezbytný? 💬 Všeobecné Započať? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Pondelňajší?

Pri názvoch dní pondelok, utorok, sobota a nedeľa sú správne dvojtvary prídavných mien, a teda: pondelok – pondelkový/pondelňajší (pozor: správne s „l“, nie s „ľ“), utorok – utorkový/utorňajší, sobota – sobotný/sobotňajší, nedeľa – nedeľný/nedeľňajší. Pri názvoch streda, štvrtok a piatok sa ustálene používa iba jedna podoba: streda – stredajší, štvrtok – štvrtkový, piatok – piatkový. Podobné Každopádne? 💬 Všeobecné Za chvíľu? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Po vzore?

Kožušiny v interiéri po vzore našich predkov Keď sme niečo urobili podľa niekoho, urobili sme to podľa vzoru niekoho. Predložka „po“ v slovnom spojení „po vzore niekoho“ je nevhodná. Nenechajte sa teda oklamať „po vzore“ ostatných a komunikujte podľa vzoru profesionálov. Podobné Zhliadnuť? 💬 Všeobecné Obtiažnosť? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Zádrheľ?

ODHALENIE Ďalší veľký zádrhel očkovacej lotérie: Zo zahraničia sa do nej nezapojíte! Ako môžeme vidieť, subštandardné slovo zádrheľ/zádrhel nájdeme aj v nadpisoch článkov spravodajských portálov. Nuž, ja prinášam ešte väčšie odhalenie. Zádrheľ je nespisovný. Tomu sa povie zádrh! Takže, ďalšie slovíčko, ktoré k nám prišlo z češtiny, no oficiálne sa tu neudomácnilo. Preto sa napríklad odporúča nahradiť výraz jemné zádrhele výrazom jemné zadrhnutia, jemné zádrhy alebo ešte lepšie neobrazným, ale vecne primeraným spojením menšie nepresnosti. Podobné Nadsázka? 💬 Všeobecné Viac krát? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Neni som?

Výraz neni sa v slovenčine hodnotí ako subštandardný, teda nespisovný. Okrem toho, že sa toto slovíčko často používa osamote, ako odpoveď na otázku, mnohokrát ho môžeme počuť aj v neuveriteľnom slovoslede. Slovné väzby typu „už som tu neni, že som v tom neni sám, Neni som Belmondo (názov piesne)“ znejú skôr ako od cudzinca, než od Slováka. Takže, možno NIE SME jazykovedci, ale sme Slováci. Podobné Prevedenie? 💬 Všeobecné Tématický? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Dlžiť?

Význam „byť dlžný“ v slovenčine vyjadruje sloveso dlhovať, resp. slovné spojenie mať dlh. Popri slovese dlhovať sa v nespisovnej slovenčine v uvedenom význame používa i sloveso dlžiť. Tento tvar sa môže tlačiť do neutrálnej slovnej zásoby na pozadí predponových slovies zadlžiť, oddlžiť, pričom nemožno vylúčiť ani pôsobenie českého slovesa dlužit. V slovenčine máme sloveso dĺžiť, ktoré súvisí so slovom dĺžka a znamená „robiť dlhším, predlžovať“. Podobné Terciálny? 💬 Všeobecné Pojítko? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Udeliť trest?

Sloveso udeliť má význam „dať (ako výhodu, právo, dar ap.)“, napr. udeliť titul, vyznamenanie, milosť. Toto sloveso je teda spojené s niečím pozitívnym. V spojení so slovom pokuta (niečo negatívne) je vhodné používať sloveso uložiť, ktoré má aj terminologickú platnosť (používa sa v zákonoch a vyhláškach), prípadne sloveso dať (používa sa v bežnej reči). Podobné Dneska? 💬 Všeobecné Začiatok roku? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›