MENU

Obdeň?

Slová obdeň a obtýždeň nie sú utvorené správne (predpona ob- nemá v spisovnej slovenčine význam „každý druhý“), preto sa hodnotia ako nespisovné. Namiesto nich máme vyjadrenia každý druhý deň, každý druhý týždeň. Podobné Akonáhle? 💬 Všeobecné Duet? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Blahodárny?

Blahodarný účinok nám daruje blaho. Áno, keďže ide o prídavné meno zložené zo slov blaho a darovať, dĺžeň patrí na iné miesto než sa zvykne objavovať. Nespisovný zápis v tvare blahodárny by znamenal, že by sme nemali ani dar, ale dár. Takže, ak má niečo pozitívny účinok, prináša nám dobro, hovoríme, že je to blahodarné a pôsobí to na nás blahodarne. Podobné Obdeň? 💬 Všeobecné Duet? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Závislý na…?

Kedy zvoliť predložku „od“ a kedy „na“? Tento problém sa vždy objaví pri slovesách závisieť a záležať. Obe slovesá však majú správnu iba jednu možnosť. Závislý od… V prípade akýchkoľvek závislostí sme vždy závislí od nich – závislí od drog, závislí od alkoholu, závislí od fejsbuku 😀 atď. Rovnako je to aj v prípade, ak niečo OD niečoho závisí. Nezávisle od okolností, vždy bude správna iba predložka „od“. Záleží na… Na druhej strane je sloveso záležať, a to je vždy spájané s predložkou „na“. Takže, zaléží len na vás, či chcete hovoriť spisovne. Podobné Štandart? 💬 Všeobecné Varianta? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Menovací dekrét?

Význam „ustanoviť do funkcie“ sa v slovenčine vyjadruje slovesom vymenovať, nedokonavý tvar je vymenúvať, napr. minister vymenúva predsedu a členov komisie. Dekrét, ktorým sa vymenúvajú osoby do funkcií, sa správne nazýva vymenúvací dekrét. Jednotlivé významy slovies menovať, vymenovať a vymenúvať a prídavného mena vymenúvací si môžete pozrieť v Krátkom slovníku slovenského jazyka. Spojenie menovací dekrét, ktoré sa uvádza v staršom Slovníku slovenského jazyka (tento 6-zväzkový slovník vychádzal postupne v šesťdesiatych rokoch), nezodpovedá súčasnej kodifikácii. Podobné Dopad? 💬 Všeobecné Prielom v histórii? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Fronta?

V spisovnom slovenskom jazyku poznáme iba slovo front (mužský rod). Slovo fronta je spisovné v češtine. Na druhej strane, rovnako ako v češtine má slovo front viacero významov. predné bojové pásmo; celé pásmo bojovej činnosti: spojenecký front skupina bojujúcich armád: dôstojník druhého ukrajinského frontu zoskupenie organizácií, osôb a pod. venujúcich sa istej oblasti ľudskej činnosti: umelecký front organizované zoskupenie ľudí, inštitúcií, politických strán so spoločným cieľom: republikánsky front priečelie budovy; súvislý rad budov: dom s frontom na ulicu prechodné pásmo medzi vzduchovými hmotami s odlišnými fyzikálnymi vlastnosťami: teplý front usporiadanie lineárnych dátových jednotiek v nemennom poradí, ktoré možno aj v takomto poradí spracúvať: prázdny front Najčastejšie sa však používa hovorový význam slova front, ktorý predstavuje dlhý rad ľudí čakajúcich na niečo: front pred pokladnicou 🠒 rad pred pokladnicou postaviť sa do frontu 🠒 postaviť sa do radu Podobné Nadsázka? 💬 Všeobecné Viac krát? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Detekovať?

Správna podoba slovesa je detegovať. Pravopisný rozdiel podstatného mena detekcia a slovesa detegovať súvisí s tým, že nie sú utvorené z rovnakého odvodzovacieho základu. Podobne je to napríklad aj pri dvojiciach slov absorpcia – absorbovať, transkripcia – transkribovať, reakcia – reagovať, funkcia – fungovať. Podobné Ohľadom? 💬 Všeobecné Pojítko? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Nadsázka?

Slovo nadsázka je české slovo (v slovenčine sa niekedy používa v podobe nadsádzka) a v spisovnej slovenčine má ekvivalenty zveličovanie, zveličenie a preháňanie. Podobné Narozdiel? 💬 Všeobecné Nepostrádateľný? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Kdežto?

Spojka kdežto je zastaraná a objavila sa iba v Slovníku slovenského jazyka z r. 1959 – 1968. Tým, ktorí ju používajú odporúčam vymeniť ju za inú vhodnú alternatívu – zatiaľ čo, naproti tomu, kým. Podobné Vada? 💬 Všeobecné Čas od času? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Otlačok?

Slovo otlačok má podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka význam „otlačené miesto (na povrchu tela ap.)“, napr. otlačok na päte od tesnej topánky. Slovo odtlačok má dva významy: stopa zanechaná po tlačení predmetu na niečo, napr. odtlačok topánky v snehu; výsledok prenesenia obrazu z tlačovej formy tlakom; takto vzniknutá tlač, napr. odtlačok pečiatky. Podobné Blahodárny? 💬 Všeobecné Príjmeme? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Výtka?

„Mali sme výtky voči rozhodnutiu.“ Prosím? Výtka – slovo, ktoré sa objavuje aj v prejavoch slovenských politikov. Nebuďte ako oni a nespokojnosť vyjadrujte výčitkami. Podstatné meno výtka pochádza z češtiny a patrí len do češtiny. Objavilo sa síce aj v Slovníku slovenského jazyka z r. 1959 – 1968, no už vtedy s označením, že ide o zastarané slovo. Podobné Blahodárny? 💬 Všeobecné Profesný životopis? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›